สร้างหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในภาคอุตฯเกษตร-อาหาร

  •  
  •  
  •  
  •  

นายชยานนท์ กฤตยาเชวง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายภฤศพงศ์ เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “Betagro WiL-TVET (Technical and Vocational Education and Training) Academy” เพื่อจัดการเรียนการสอนและวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างบุคลากรในสถานประกอบการและสถานศึกษา สนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของประเทศในการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่