ได้แล้วโครงการดีเด่น-ชุมชนดีเด่นโครงการเกษตร ยั่งยืน 1

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ จัดแสดงผลงานและมอบรางวัลผลความสำเร็จจากการดำเนินโครงการเกษตรยั่งยืน 1 ภายใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนบริหาร รัฐเสริมหนุน” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติงาน

        นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการแสดงผลงานและมอบรางวัลผลความสำเร็จจากการดำเนินโครงการเกษตรยั่งยืน 1 ภายใต้แนวคิด “ชุมชนคิด ชุมชนทำ ชุมชนบริหาร รัฐเสริมหนุน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งเป้าจัดทำโครงการเกษตร ยั่งยืน 1 (โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ เดิม) โดยมีหลักการสำคัญคือ ให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดโครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการทำงานในพื้นที่ ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และนำไปปฏิบัติจริง ทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชน อันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

        ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนทั้ง 9,101 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จะมีความเข้มแข็ง เกิดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ส่วนตัวเกษตรกรเองมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชนอันนำไปสู่ความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป

         ด้วยเหตุนี้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดให้มีการประกวดโครงการดีเด่นและชุมชนดีเด่น ตามโครงการเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานโครงการเกษตรยั่งยืน 1 ให้ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป สามารถใช้เป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการพัฒนาด้านการเกษตรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศโดยรวมในอนาคต รวมทั้งยกย่อง เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะและอุตสาหะจนงานประสบความสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป โดยคัดเลือกโครงการดีเด่น อันดับที่ 1 – 3 จาก 9 กรอบกิจกรรม และชุมชนดีเด่น อันดับที่ 1 – 3 มาจัดแสดง พร้อมทั้งนำเสนอผลงานของหน่วยงานที่บูรณาการการปฏิบัติงานภาพรวมในระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำเสนอผลการประเมินผลโครงการเกษตรยั่งยืน 1 และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำเสนอผลงานการตรวจบัญชีโครงการเกษตรยั่งยืน 1

[adrotate banner=”3″]

         ด้าน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการระดับประเทศ ซึ่งรางวัลที่ 1 จะได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสิน 7 ด้าน คือ 1) ด้านความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ด้านความคิดริเริ่มในการจัดทำโครงการ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน กลุ่มสมาชิก 3) ด้านความมั่งคงและความยั่งยืนของโครงการ 4) ด้านคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 5) ด้านความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพสินค้า 6) ด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 7) ด้านการบูรณาการทำงานร่วมกัน

            นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรรางวัลชุมชนดีเด่นและโครงการดีเด่นให้กับเกษตรกรที่ได้รับรางวัลประเภทชมเชยอีก 50 รางวัล รวมทั้งโล่รางวัลเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลที่มีผลงานดีเด่นในการดำเนินงานโครงการเกษตรยั่งยืน 1 อีก 30 รางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเกษตรยั่งยืน 1 จำนวน 18 หน่วยงาน ด้วย