เปิดโฉมข้าราชการ-พนักงานดีเด่น “แม่โจ้”

  •  
  •  
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560โดยมีแนวทางการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีจำนวนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ จำนวน 1-300 คน

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล. ประจำมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.)  สามารถคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2560 ได้ไม่เกิน 1 คน (โดยไม่จำเป็นว่าต้องมีทุกกลุ่ม) ต่อกระทรวงศึกษาธิการ และพิจารณาผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 1 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 1 ราย และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 1 ราย

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดแล้วอาศัยอำนาจในมาตรา 32 และมาตรา 38(2) แห่งพระราชบัญญัตริมหาวิทยาลัยแม่โจ้พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ซึ่งผลการคัดเลือก มีดังนี้

ข้าราชการดีเด่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร, พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการดีเด่นรองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร,พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นนางสาวเพชรประกายแก้ว  ดวงหฤทัยทิพย์ สำนักหอสมุด,พนักงานราชการดีเด่นสิบตรีสมจิตร์  พรหมมาวิทยาลัยบริหารศาสตร์

[adrotate banner=”3″]

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น จะเข้าพิธีรับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ) ในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2561 และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นทั้ง 3 ท่าน จะเข้าพิธีรับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทุกแขนง เพราะทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้