มก.จับมืออินทรี อีโคไซเคิลเดินหน้าตรวจสารปนเปื้อนจากโรงงาน

  •  
  •  
  •  
  •  


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือบริษัทอินทรี อีโค ไซเคิล ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ของโรงงานอุตสาหกรรม หลังพบมี 12  กลุ่มอุตสาหกรรมกว่า 5,000 โรงงาน ที่ต้องเฝ้าระวัง

         วันที่ 13 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัท อินทรี  อีโคไซเคิล จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ว่าด้วย โครงการความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย  รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามกับ นายอมรศักดิ์ โตรส นายวินเซน อาลอยซีอุส และนายปกครอง มีจินดา ผู้บริหารบริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด

        ทั้งนี้ ทั้งสององค์กรจะร่วมกันนำองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากร เครื่องมือการวิจัยพัฒนาและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมาประยุกต์ปฏิบัติ เพื่อช่วยสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมดำเนินงานตามกฎกระทรวงการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ การตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีที่มีนัยสำคัญต่อการเฝ้าระวัง,การบ่งชี้ตำแหน่งพื้นที่ภายในบริเวณโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ,ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ,การให้คำปรึกษาวิธีการบำบัดและฟื้นฟูการปนเปื้อน  ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม ได้ประกาศการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

         สำหรับวัตถุประสงค์ในการลงนามนึรั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและควบคุมมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 12 กลุ่มอุตสาหกรรม หรือประมาณโรงงาน 5,000 แห่งที่ต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว อันเนื่องมาจากสถานการณ์ปัญหาการปนเปื้อนพื้นที่ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง  

[adrotate banner=”3″]

         ส่วนส่วนบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี นับจากวันลงนาม นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการครั้งแรกที่มีการนำร่องเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมในการตรวจสอบและควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม