จัดงานฟิวเดย์รับเริ่มต้นฤดูกาลผลิตไป61

  •  
  •  
  •  
  •  

                    จัดงานฟิวเดย์รับเริ่มต้นฤดูกาลผลิตไป61


กระทรวงเกษตรฯ จัดงานฟิวเดย์ และบริการการเกษตร รองรับการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 “เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” ประเดิมแล้ว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร. อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

          นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวคิดหลักในการการจัดงานฟิวเดย์ “เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน และใช้ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสถานที่จัดงาน

          ภายในงานฟิวเดย์ของ ศพก. อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย มีการนำเสนอจุดเด่นด้านผลไม้อย่างมะม่วงโชคอนันต์ ที่เป็นสินค้าหลักของเกษตรกรในพื้นที่ โดยแต่เดิมเกษตรกรจะปลูกมะม่วงพันธุ์อื่น เช่น น้ำดอกไม้ เขียวเสวย ฯลฯ ซึ่งมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการติดดอกติดผลและราคา เกษตรกรจึงรวมกลุ่มและหันมาปลูกมะม่วงโชคอนันต์ ซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องราคาและการติดผล สามารถเก็บผลผลิตได้ปีละ 3 ครั้ง โดยรวมกว่า 10,925 กิโลกรัม มีมูลค่าผลผลิตประมาณ 134.35 ล้านบาท/ปี โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ทั้งการวางแผนเพื่อลดต้นทุนการผลิต การเชื่อมโยงการตลาด การแก้ไขปัญหาด้านข้อจำกัดของมะม่วงโชคอนันต์ รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกผลิตสินค้าได้อย่างปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

[adrotate banner=”3"]

          นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน ยังได้มีการจัดสถานีเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ จำนวน 8 สถานี ได้แก่ สถานีเรียนรู้ที่ 1 โชคอนันต์ เม๊าะ โดยเกษตรกรผู้นำ ศพก. สถานีเรียนรู้ที่ 2 ทำไมต้องโชคอนันต์ โดยเกษตรกรผู้นำ ศพก. สถานีเรียนรู้ที่ 3 ลดแล้วรวย โดยเกษตรกรผู้นำ ศพก. สถานีเรียนรู้ที่ 4 เก็บแล้วไปไหน โดยเกษตรกรผู้นำ ศพก. สถานีเรียนรู้ที่ 5 ไม่สวยก็เอา โดยเกษตรกรผู้นำ ศพก. สถานีเรียนรู้ที่ 6 จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย สถานีเรียนรู้ที่ 7 การทำปุ๋ยหมักจากจุลินทรีย์ท้องถิ่น โดยศูนย์เครือข่าย ศพก. และสถานีเรียนรู้ที่ 8 ของดี ต้องมีมาตรฐาน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย อีกทั้งยังมีการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง และการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ Young Smart farmer ด้วย

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มุ่งพัฒนาให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบปลอดภัย ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือเป็นเกษตรวิถีอินทรีย์ โดยมุ่งหวังให้มีการรวมกลุ่มแบบแปลงใหญ่ เพื่อจะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น พร้อมสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่เกษตรกร รวมถึงพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ด้วยตัวเกษตรกรเอง โดยใช้เครือข่ายเป็นเป้าหมายและกลไกในการพัฒนาให้เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ บนหลักการของการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม และการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน