ผ่านไปด้วยดีงานวันสาธิตใช้โดรนเพื่อการอารักขาพืช “Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

  •  
  •  
  •  
  •  

        ผ่านไปเรียบร้อบร้อยสำหรับการจัดงาน “วันสาธิตใช้โดรนเพื่อการอารักขาพืช” ภายใต้แนวคิด   “Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ที่จังหวัดศรีษะเกษตร จัดโดย กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย (ไททา) กรมวิชาการเกษตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และภาคเอกชนจัดทำโครงการต้นแบบใช้โดรนเป็นเครื่องมือทำการเกษตรอัจฉริยะในด้านอารักขาพืช ควบคู่กับนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม มอบโดรนภาคการเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวปลอดภัย และทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ ที่สอดรับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีผู้ร่วมงานภาคการเกษตรกว่า 250 คน

         วัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืชมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร คือ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และนวัตกรรมการเกษตรด้านต่าง ๆ สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ และผลผลิตทางการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ โดยจะมีสถานีให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 โรคและแมลงศัตรูของข้าว สถานีที่ 2 การใช้โดรนอย่างปลอดภัย สถานีที่ 3 แพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่น สถานีที่ 4 การฝึกบินโดรนเบื้องต้น สถานีที่ 5 การทดสอบประสิทธิภาพโดรน และสถานีที่ 6 ศักยภาพของโดรน

       นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือการใช้โดรนเพื่อการพัฒนาการด้านอารักขาพืชซึ่งเป็นนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ เป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานเชิงรุกแบบบูรณาการของกรมส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดรนถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรหลายกระบวนการผลิต เช่น การหว่านข้าว หว่านปุ๋ย พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต ลดเวลา ลดการสัมผัสอันตรายจากสารเคมีได้ สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

      ทั้งนี้เพื่อให้ทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น ลดการใช้แรงงานในภาคการเกษตรเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรมสมัยใหม่หรือการใช้โดรนภาคการเกษตรเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตร หารือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมาเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โดรนเพื่อการเกษตร สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรและด้านอารักขาพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ