4 องค์กรจับมือดันหลักสูตร์ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือ 3 หน่วยงาน ลงนาม MOU หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หวังพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรของประเทศไทย ให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพได้ในอนาคต

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวแทนลงนามร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้เนื่องจากทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรของประเทศไทย ให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ ทั้งด้านการเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการ โดยการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกร ทายาทเกษตรกร ให้สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตร และสาขาอื่นๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างสรรค์งานวิจัยในชุมชนและส่งเสริมให้ชุมชนทำงานเป็นกลุ่ม รวมทั้งให้ชุมชนสามารถนำงานวิจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ และเพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้สามารถเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตรงกับความต้องการของทุกหน่วยงาน

สำหรับการดำเนินงาน ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรายละเอียดการรับสมัครแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัด เกษตรกร และทายาทเกษตรกร ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จะสนับสนุนเงินกู้หรือทุนการศึกษาสำหรับเกษตรกร และทายาทเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ยังร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา/ทุนฝึกอบรม แก่ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมดำเนินการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาชุดวิชาให้เหมาะสมกับความต้องการของทุกหน่วยงาน และสนับสนุนทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออีกด้วย โดยบันทึกความเข้าใจหลักสูตรดังกล่าวนี้ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี

[adrotate banner=”3″]

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นั้นแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี พหุวิทยากร (ปฏิบัติการ) 2)โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร Non degree และโครงการธนาคารหน่วยกิต เป็นหลักสูตรระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (Module) ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันมีจำนวน 21 ชุดวิชา เทียบเท่ากับ 20 หน่วยกิต

จากความร่วมมือกันของ 4 หน่วยงานในการสนับสนุนหลักสูตร ฯ ดังกล่าวนี้ นับเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อให้ได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตร และสาขาอื่นๆ สามารถสร้างงานวิจัยในชุมชนให้เกิดประโยชน์และเป็นจริงได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการประกอบชีพให้ประสบผลสำเร็จ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกอีกทั้งจะทำให้เกิดความก้าวหน้า และแข่งแกร่งให้กับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปในยุค 4.0