กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าปั้นผู้นำยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าปั้นผู้นำยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ เผยเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีการใช้วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา สอดรับกับนโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก

นายสุริยะ คำปวง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่สนใจด้านการเกษตร อายุระหว่าง 10 – 25 ปี รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “กลุ่มยุวเกษตรกร” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพการเกษตร ทักษะการดำเนินชีวิตในสังคม โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง (Learning by doing)ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรมีกลุ่มยุวเกษตรกรในสถาบันการศึกษา (ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า) จำนวน 4,917 กลุ่ม สมาชิก 52,624 ราย

นอกจากนี้กลุ่มยุวเกษตรกรนอกสถาบันการศึกษา จำนวน 48 กลุ่ม สมาชิก 484 ราย และกลุ่มยุวเกษตรกรแบบผสมผสาน จำนวน 27 กลุ่ม สมาชิก 221 ราย โดยยุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา เป็นกลุ่มคนที่มีความพร้อมต่อการพัฒนาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งเห็นว่ากลุ่มยุวเกษตรกรในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า นับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีการใช้วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา จึงถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ สอดรับกับนโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก