4 ประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง จับมือองค์กรจากนานาประเทศดันแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ปี’64-73 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภูมิภาค

  •  
  •  
  •  
  •  

                                                         ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์

4 ประเทศสมาชิก MRC “ไทย-ลาว-กัมพูชา เวียดนาม”  องค์กรระหว่างประเทศจากนานาชาติ ถกแนวทางขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำโขง ค.ศ. 2021-2030 มุ่งเน้นการจัดการน้ำในลุ่มน้ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นครอบคลุม 5 มิติ “สิ่งแวดล้อม-สังคม-เศรษฐกิจ-ภูมิอากาศ-ความร่วมมือ” หวังช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของทุกประเทศในลุ่มสมาชิก

     ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และความร่วมมือ (Expert Group on Strategy and Partnership: EGSP) ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS) และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมานั้น ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำโขง (Basin Development Strategy: BDS) ค.ศ. 2021-2030 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของทั้ง 4 ประเทศสมาชิก MRC ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

    โดยยุทธศาสตร์ใหม่ในช่วง 10 ปี ข้างหน้า เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดแนวทางการใช้ การพัฒนา การจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายที่จะพัฒนาลุ่มน้ำโขงครอบคลุมทั้ง 5 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ภูมิอากาศ และความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของทุกประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง

       อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง ในการดำเนินกิจกรรม รวมไปถึงโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ในที่ประชุมจึงได้มีการนำเสนอแนวทางความร่วมมือ รูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปจนถึงข้อมูลความก้าวหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบความความร่วมมือ

     โดยประเทศ สมาชิก MRC และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาเซียน (ASEAN) โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (MLC) หุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐฯ (Mekong-US Partnership) ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น (Mekong-Japan) และ ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-เกาหลี (Mekong-Korea) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันตามแนวทางความร่วมมือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

     “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ค.ศ. 2021-2030 ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการจัดการน้ำในแม่น้ำโขงและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ประเทศไทยในฐานะสมาชิก MRC ยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการดำเนินงานร่วมกัน และเชื่อมั่นว่าการร่วมมือร่วมใจและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และก่อให้เกิดผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในภูมิภาคต่อไป” ดร.สมเกียรติ กล่าว