ก.เกษตรฯ ปั้นนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์มืออาชีพ

  •  
  •  
  •  
  •  

ดร.ทองเปลว กองจันทร์

กระทรวงเกษตรฯ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 97 หวังปั้นนักบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ 

      ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 97 ผ่านโปรแกรม ZOOM cloud Meetings ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง นับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่ง  ในการบริหารและดำเนินงานในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยจะต้องเป็นผู้มีความรู้       ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง และบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เพิ่มพูนทักษะในการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์การได้ เข้าใจกระบวนการสร้างเครือข่าย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner) เพื่อเพิ่มพลังการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ ตามหลักนโยบายเชื่อมโยงการบริหาร แปลงสารให้ชัดเจน จัดสรรให้ถูกต้อง

    ดร.ทองเปลว กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ ที่ชัดเจนในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างมีระบบทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ แต่จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีผู้ติดเชื้อ รวม 38 ราย และมีเจ้าหน้าที่กักตัวกว่า 200 ราย ทำให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบ เพื่อที่จะสามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฝึกอบรม จึงต้องปรับมาใช้รูปแบบออนไลน์ (Online Learning) ทั้งหมด ซึ่งก็จะถูกใช้เป็นมาตรฐานต่อไป

      สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ โดยมุ่งประเด็นการนำไปสู่การปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก จึงขอให้ทุกท่านให้ความสนใจ เอาใจใส่รับฟังการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากวิทยากรที่มาบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่าน อันจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการและภาคการเกษตรของประเทศต่อไป

      ทั้งนี้ การอมรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมด้วยการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ (Online Learning) ทั้งหมด จากอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2564    มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 130 คน