สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ ย้ำรับใบสมัคร-ยื่นสมัครสอบเข้าเรียน ป. 1 ปีการศึกษา 2564 ต้องผ่านออนไลน์เท่านั้น

  •  
  •  
  •  
  •  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาเกษตรศาสตร์ แจ้งให้ทราบ การรับใบสมัครและยื่นการสมัครสอบเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ต้องผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น ชี้เพื่อเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกประกาศเรื่อง เลื่อนการรับใบสมัครและการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตเกษตรแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ลงนามโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยเนื้อหาของประกาศมีดังนี้

     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังขยายวงกว้างออกไปในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีความห่วงใยในความปลอดภัยสุขอนามัยของผู้ปกครอง อาจารย์และบุคลากร ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งเลื่อนกำหนดการยื่นขอใบสมัครและปรับรูปแบบการรับสมัครเป็นแบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

     กำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 15 ธันวาคม 2558 โดยสามารถยื่นขอใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.kus.ku.ac.th ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2564 ถึงวันที่14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยในปีนี้ เป็นการยื่นเอกสารการสมัครผ่านระบบออนไลน์ เป็นปีแรก

     ดังนั้น จึงขอให้ผู้ปกครองเตรียมเอกสารการสมัครของนักเรียนในรูปแบบไฟล์ .jpeg หรือ .png พร้อมกับลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับ ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม (ใบรับรองการเป็นนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียนไม่เกิน 90 วัน) รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง เป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และหรือ หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) ไว้ให้พร้อมและดำเนินการส่งภายในกำหนดเวลา

     โดยโรงเรียนกำหนดวันประเมินความพร้อมของการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 จำนวน 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 08.30 -10.00 น. รอบที่ 2 เวลา 10.45 -12.15 น. ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 3 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-942-8800-9 หรือ ดูข้อมูลที่ http://www.kus.ku.ac.th

      ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีการปรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันในการประเมินความพร้อมหรือพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกให้สอดคล้องกับการประกาศและนโยบายของรัฐ โดยโรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองที่สมัครนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกทราบอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์และเพจของโรงเรียน สื่อออนไลน์ต่างๆ และส่งข้อความทางโทรศัพท์ถึงผู้ปกครองของผู้สมัครโดยตรงต่อไป

ข่าวโดย…ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์