กรมวิชาการเกษตรเปิดตัว แผนบูรณาการชุดโครงการวิจัยเรื่องความสูญเสียอาหารระดับชาติ

  •  
  •  
  •  
  •  

           กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่าย พันธมิตร เปิดตัวชุดโครงการวิจัย “การประเมินความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารระดับชาติ เพื่อจัดทำเส้นฐาน จำแนกมาตรการลดความสูญเสียโดยตลอดห่วงโซ่คุณค่าและรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมใหญ่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

            นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า  ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ มอบหมายให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการลดการสูญเสียอาหาร เพื่อดำเนินงานรองรับเป้าหมายที่ ๒ ของกรอบยุทธศาสตร์ คือ ปริมาณการสูญเสียและขยะอาหารลดลง โดยมีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และติดตามการพัฒนาแนวทางการลดการสูญเสียอาหารตั้งแต่การผลิต การเก็บเกี่ยว การแปรรูปขั้นต้น รวมถึงการบริหารจัดการของเสียในฟาร์ม ที่มีการดำเนินการในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

           ทั้งนี้เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางการลดการสูญเสียอาหาร กรมวิชาการเกษตรมีหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านการเกษตร จะมุ่งเน้นการผลิตอาหารให้เพียงพอ ทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและวิธีการผลิตที่ลดการสูญเสีย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าอาหารเพื่อไม่ให้มีผลผลิตเหลือทิ้งตามนโยบาย Zero hunger โครงการนี้จึงได้มอบหมายให้ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ซึ่งมีหน้าที่ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวโดยตรง เข้ามาร่วมดำเนินการ  โดยศึกษาการสูญเสียของผลิตผลถั่วเขียวและกล้วยเป็นอันดับแรก

           ในการแถลงข่าวนี้ ยังมีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อาทิ  ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงาน พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ms. Sangita Dubey จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และ น.ส.นารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ