ชี้แจง 3 ข้อ กรณีกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทยเรียกร้อง

  •  
  •  
  •  
  •  

ธนา ชีรวินิจ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ “ธนา ชีรวินิจ” ชี้แจง 3 ข้อ กรณีกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย เรียกร้อง ให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  3 มาตรา รวมถึงให้เร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ผู้แทนเกษตรกร และแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร วอนเกษตรกรไม่ต้องเดินทางไปทวงถามที่กระทรวง ยืนยันจะแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการเองเป็นระยะ

      นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรและรับเรื่องร้องเรียน และนายฐานเอก สุระคำแหง หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.นครปฐม เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       สำหรับการการชี้แจงตามข้อเรียกร้อง คือ 1. กรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 3 มาตรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาและได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรตราเป็นกฎหมายต่อไป

       2. กรณีขอให้เร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ผู้แทนเกษตรกร จำนวน 20 คน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพิจารณาประเด็นดังกล่าวให้รอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน โดยจะเร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่พี่น้องเกษตรกรโดยเร็วต่อไป

       3. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน) ได้เชิญผู้แทนสถาบันเจ้าหนี้และธนาคารรัฐ มาเจรจาขอความร่วมมือให้ชะลอการบังคับคดี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นกรณีหนี้ที่จะหมดอายุความ ซึ่งเป็นไปตามข้อร้องเรียนของเกษตรกร

        “พี่น้องเกษตรกรมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะ โดยไม่ต้องให้พี่น้องเกษตรกรเดินทางมาติดตามทวงถามที่กระทรวง เพราะจะได้ไม่เป็นเป็นการสร้างความเดือนร้อนให้แก่เกษตรกร” นายธนา กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ