“เฉลิมชัย”กำชับแก้ปัญหาเร่งด่วน “การบริหารจัดการน้ำ-ช่วยเหลือเกษตรกร”

  •  
  •  
  •  
  •  

“เฉลิมชัย ศรีอ่อน” มอบนโยบายให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรเกษตรฯ ยึดมั่นหลักการทำงาน4ข้อ เน้นทำงานอย่างบูรณาการ การตลาดนำการผลิต  สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ และทำงานเชิงรุก พร้อมย้ำปัญหาเร่งด่วน การบริหารจัดการน้ำ-การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะแก้ปัญหาโรคระบาด

ในวันมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการฯทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ และนายประภัตร โพธสุธน ร่วมประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย โดยนายเฉลิมชัย ย้ำว่า ขอให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ ยึดมั่นหลักการทำงาน 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกัน มีการสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

2.มุ่งเน้นระบบการตลาดนำการผลิต โดยให้ประสานงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และบุคคลากรในการเข้ามาช่วยบริหารงานด้านการเกษตร โดยตั้งเป้าหมายว่า จะทำให้เกษตรกรรู้ว่าควรจะปลูกพืชชนิดใด โดยมีตลาดส่งออกที่แน่นอน 3.ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปศึกษาดูว่าจะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้อย่างไร ทั้งการลดต้นทุนการผลิต ลดใช้สารเคมี การเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยนำนวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และ 4.ขอให้ทำงานเชิงรุก โดยมีการวางแผนงานที่ชัดเจนและรอบคอบ ทั้งนี้ ให้ยึดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก

“เรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเป็นอันดับแรก คือ 1.การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งต้องทำทันทีเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนและเกษตรกร การเพิ่มพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค การสร้างฝาย การสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของปัญหาอุทกภัยต้องมีการวางแผนการดำเนินการล่วงหน้า 2.การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในด้านต่าง ๆ อาทิ การแก้ปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์ การแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำและการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น” รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ