สภาเกษตรกรฯ จัดติวเข้มบุคลากรระดับ ผอ.รองรับภารกิจการบริหารที่สูงขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

สภาเกษตรกรฯ จัดติวเข้ม “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น”  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และภารกิจในการบริหารงานที่สูงขึ้น

           ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2562  ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน” ว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพ/ศักยภาพพนักงาน สมาชิกสภาเกษตรกร และคณะผู้ปฏิบัติงานในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์สำรวจ/จัดเก็บข้อมูลปัญหา ความต้องการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และสื่อสารคำแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา  การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตร หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

                                                          ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์  

        รวมทั้งวิธีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายหรือวิธีการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ  ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ  ในการขับเคลื่อนงาน/โครงการที่ได้จากการจัดทำแผนไปสู่การปฏิบัติ  ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มแก่เกษตรกรต้นแบบ รวมทั้งการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าดำเนินการผลิต และประสานหน่วยงานพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าที่มุ่งผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรมมุ่งให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ”

        กระนั้นการที่วิสัยทัศน์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติจะบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ได้นั้น การพัฒนาบุคลากรในองค์การมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้ที่ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

         ดังนั้น บุคลากรของสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อบทบาท ภาระหน้าที่ของตนเองที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การ วิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลต่างๆ การกำหนดกลยุทธ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารทรัพยากร เป็นต้น และที่สำคัญต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับและสร้างการเปลี่ยนแปลงกับองค์กรที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญต่อการผลักดันความสำเร็จขององค์กรให้ยั่งยืน และมีเสถียรภาพต่อไป

       สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติระดับอำนวยการสูง และระดับอำนวยการต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และภารกิจในการบริหารงานที่สูงขึ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อตนเอง ทีมงาน และองค์การ สามารถนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมในโครงการดังกล่าวจัดขึ้น 2 รุ่น คือ ระหว่างวันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2562 และ ระหว่างวันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2562

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ