มิตรผลรวมพลังจิตอาสาสามัคคี ซ่อมแซมถนนชำรุด ร่วมใจลดอุบัติเหตุสร้างชุมชนสัญจรปลอดภัย

  •  
  •  
  •  
  •  

          ถนนที่ชำรุดนั้น ถือว่าเป็นที่ซึ่งนำมาซึ่งความเสี่ยงของอุบัติเหตุ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การดูแลรักษาถนนให้อยู่ในสภาพดี จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับการเอาใจใส่จากทุกภาคส่วน เพื่อลดจุดเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับการสัญจรบนท้องถนน อันจะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          ด้วยความห่วงใยด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางถนนบริเวณชุมชน “โครงการอาสาพัฒนาชุมชน ด้านทักษะการบรรเทาแก้ไขถนนที่ชำรุดด้วยยางมะตอยผสมสำเร็จ” จึงริเริ่มขึ้นโดยความร่วมมือของโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง โรงงานในเครือกลุ่มมิตรผล ในฐานะสมาชิกของชุมชนอำเภอหนองเรือ ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนภูมิภาค และบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ณ บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ขก. 2079 ถนนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมปลูกฝังให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาถนนในชุมชน และเชิญชวนให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

         ทั้งนี้เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบริเวณที่ชุมชนอาศัยสัญจร โดยได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์เครื่องมือจากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนองค์ความรู้ในการซ่อมแซมและผลิตภัณฑ์ยางมะตอยผสมสำเร็จ จากบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์
จำกัด (มหาชน) เพื่อสาธิตวิธีการปรับปรุงแก้ไขถนนที่ชำรุดด้วยตนเองแก่ชุมชน สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร มาร่วมกันพัฒนาชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน

         นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “โครงการฯ นี้เกิดจากการรวมพลังจากทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจร สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมในวันนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในชุมชน เพื่อการสัญจรบนท้องถนนที่ปลอดภัย ลดการบาดเจ็บและสูญเสียบนท้องถนน นำมาซึ่งความสุขและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกครัวเรือน”

          ด้าน นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบท กล่าวเพิ่มเติมว่า “เส้นทางกิจกรรมในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งในหลายเส้นทางทั่วประเทศที่กรมทางหลวงชนบทได้ร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการ รักษ์ทาง รักถิ่น เพื่อช่วยกันทำให้ถนนทั่วประเทศมีความปลอดภัย ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชนรู้สึกรักและอยากปกป้องดูแลถนนในท้องถิ่นของตน เพราะถนนเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะนำทางให้พวกเราได้ไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกและทั่วถึงเท่านั้น แต่ยังเป็นเส้นทางสำหรับลูกหลานเด็กรุ่นใหม่ในการเดินทางออกไปศึกษาหาความรู้เพื่อกลับมาพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าต่อไป”

         กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความสนับสนุนจากภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงผิวถนน มาให้คำแนะนำถึงวิธีการซ่อมบำรุง รวมถึงการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมผิวถนนที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องอาศัยเทคนิคขั้นสูงและอุปกรณ์มากมาย เพื่อให้คนในชุมชนสามารถปรับปรุงพื้นผิวถนนในพื้นที่ชุมชนได้ด้วยตนเอง

           ขณะที่นายกฤษฎิ์ เศรษฐิน ผู้แทนฝ่ายบริหาร บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เราเห็นถนนเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ดังนั้น ถนนจึงต้องมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการสัญจร ผมขอขอบคุณกลุ่มมิตรผลที่ได้ต่อยอดโครงการ รักษ์ทาง รักถิ่น ที่กรมทางหลวงชนบทได้ริเริ่มขึ้น ความร่วมมือนี้จะนำมาซึ่งความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนในการสำนึกรักดูแลและซ่อมแซมทรัพยากรในชุมชนของตน เพื่อยืดอายุการใช้งานถนน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการสัญจรในชุมชน ด้วยแนวทางการซ่อมบำรุงถนนด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและถูกวิธี”

          ส่วนนายอาทิตย์ ประสบสม ผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า ภายใต้ปรัชญา ‘ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ’ ของกลุ่มมิตรผล โรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง ในฐานะสมาชิกของชุมชนอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของโรงงานฯ และชุมชนเสมอมา กิจกรรมในวันนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อแสดงความห่วงใยต่อชุมชนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบสาธารณูปโภคของชุมชน และเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับทุกคน

         การบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นอันดีของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยในอนาคต กลุ่มมิตรผลมีแผนที่จะต่อยอดโครงการฯ สู่บริเวณพื้นที่อื่นๆ ที่เป็นที่ตั้งโรงงานของกลุ่มมิตรผล เพื่อให้ถนนส่วนรวมของทุกคนได้นำพาความเจริญและคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ