“กฤษฎา” ปลุก ขรก.-จนท.กรมพัฒนาที่ดินให้ตระนักในหน้าที่ เน้นให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชน

  •  
  •  
  •  
  •  

“กฤษฎา” ปลุกข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินกลางงาน “ฟื้นฟูปฐพี ๕๖ ปี กรมพัฒนาที่ดิน” ให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของงานพัฒนาดิน ระบุเป็นหน่วยงานที่เป็นรากฐานที่สำคัญในการทำเกษตรกรรมกรม  ชี้ต้องเน้นให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การปรับบทบาทและภารกิจหน่วยงานและบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ว่า  ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินตระหนักในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของงานพัฒนาดิน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เป็นรากฐานที่สำคัญในการทำเกษตรกรรม และเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคมยังนับเป็นวันดินโลกด้วย

        นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ในส่วนภูมิภาค บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อน และเสริมสร้างประสิทธิภาพภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรต่อไปด้วย

        ด้านนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า รูปแบบการจัดงานจะเป็นการเปิดบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ ๅภ14 หน่วยงานในสำนักส่วนกลาง เพื่อบริการให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ของบุคลากร ช่วยเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลผลงานดีเด่น มอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์ และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด นิทรรศการภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในด้านต่าง ๆ การเสวนาการระดมสมอง/เ

           สวนากลุ่มย่อย โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการเป็นผู้นำการระดมสมองกลุ่มละประมาณ 20 – 25 คน กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการที่สอดแทรกความสนุกสนาน โดยผู้ร่วมแข่งขันเป็นบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน และการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และกิจกรรมการประกวด “LDD’s Got Talent” เป็นต้น.

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ