ครม.กำหนด 4 พ.ค.เป็น “วันฉัตรมงคล” วันหยุดประจำปีรวม 19 วัน

 •  
 •  
 •  
 •  

ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  เสนอ ดังนี้

           1.กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี            

          2. รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปี ของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

              สำหรับ สาระสำคัญของเรื่อง    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์

              ดังนั้น  สลค. จึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล  และเป็นวันหยุดราชการประจำปี และได้จัดทำภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 วัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยให้สอดคล้องกับประกาศพระบรมราชโองการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

     1.วันขึ้นปีใหม่  1 มกราคม      1 วัน

 1. วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 1 วัน
 2. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 1 วัน
 3. วันสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน   3 วัน
 4. วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม          1 วัน
 5. วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รอหมายกำหนดการ             1 วัน
 6. วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6  1 วัน
 7. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  3 มิถุนายน  1 วัน
 1. วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  1 วัน
 2. วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 1 วัน
 3. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม         1 วัน
 4. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ * 12 สิงหาคม   1 วัน
 5. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ตุลาคม 1 วัน
 1. วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม             1 วัน
 2. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม      1 วัน
 3. วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม           1 วัน
 4. วันสิ้นปี 31 ธันวาคม           1 วัน

      หมายเหตุ  * สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2519 เป็นต้นมา

ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ