ฤกษ์ดีรับปีใหม่ไทย มก.ย้ำเจตจำนงสุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ต้านการโกงทุกรูปแบบ

  •  
  •  
  •  
  •  


ฤกษ์ดีรับปีใหม่ไทย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ นำทีมผู้บริหาร และบุคลากร มก.ประกาศย้ำ ! แสดงเจตจำนงสุจริต ดำเนินงานด้วยคุณธรรม และความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

         เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร ประกาศย้ำเจตนารมณ์ แสดงเจตจำนงการบริหารงานและดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์และมีต้นนนทรีทรงปลูกของรัชกาลที่ 9 จำนวน 9 ต้น อยู่เบื้องหน้าหอประชุมใหญ่

         ในโอกาสได้ประกาศขับเคลื่อนและปรับปรุงการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินจาก สำนักงาน ปปช. ต่อไป โดยในปีงบประมาณ 2561 นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 89.49 ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนระดับสูงมาก เป็นลำดับที่ 7 ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 81 หน่วยงาน

        ทั้งนี้ภายหลังจากการประกาศเจตจำนงสุจริตแล้ว ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีศักราชใหม่ของไทย เนื่องในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรีประจำปี 2562 “สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน” ซึ่ง
ดร.จงรัก ได้ประกาศว่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้เริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ โดยการแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

          เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง โดยมีเครื่องมือในการประเมิน คือ 1. แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) 2. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ 3. แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

          ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการดำเนินการแล้ว 3 ปี โดยมีผลการดำเนินการในปี 2561ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.49 จากคะแนนเต็ม 100 โดยอยู่ในอันดับที่ 7 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยจำนวน 81 แห่ง ในช่วงปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และได้มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรภายในหน่วยงานคณะ สถาบัน สำนัก

          นอกจากนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ เรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษ และในการจัดสัมมนาโครงการนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ดีตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 โดยกองคลังจำนวน 2 ครั้ง

       ในวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2562 นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดงานสงกรานต์และเชิญบุคลากรทุกท่านมาร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกันในตอนเช้า และขอใช้โอกาสอันเป็นมงคลนี้ ในนามของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรขอประกาศเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อบุคลากรและสาธารณชนโดยครอบคลุมนโยบายทั้ง 6 ด้านได้แก่ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในองค์กร ด้านการสื่อสารภายในองค์กร โดยขอให้ทุกท่านร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสต่อการปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ