มก.รวมพลังประกาศเจตจำนง “สุจริต บริหารงานด้วยคุณธรรม โปร่งใส ต่อต้านโกงทุกรูปแบบ”

  •  
  •  
  •  
  •  

ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์  รวมพลังเตรียมประกาศเจตจำนง “สุจริต บริหารงานด้วยคุณธรรม และ ความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ” ดีเดย์ประกาศอย่างเป็นทางการวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 7.30 น.นี้ ณ อาคารหอประชุม มก.หน้าต้นนนทรีทรงปลูกของในหลวง ร.9

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การนำของ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ประกาศย้ำเจตนารมณ์การบริหารงานและดำเนินงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ เป็นผู้ประกาศเจตจำนงสุจริตของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 07.30 – 07.45 น.  ณ หน้าอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารประวัติศาสตร์และมีต้นนนทรีทรงปลูกของรัชกาลที่ 9 จำนวน 9 ต้น อยู่เบื้องหน้าหอประชุมใหญ่แห่งนี้

โดยมี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน กอง  บุคลากร และนิสิต มก. ประกาศเจตจำนงร่วมกัน จากนั้น จะเป็นพิธีทำบุญตักบาตร เริ่มศักราชใหม่ของไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต มก. เนื่องในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรีประจำปี 2562

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ออกประกาศเรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วยนโยบาย 6 ด้าน ดังนี้ 1. นโยบายด้านความโปร่งใส 2.นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5. นโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 6. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  เพื่อให้บุคลากรทุกส่วนงานได้รับทราบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพัฒนาส่วนงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ