กระทรวงเกษตรฯเอาจริง จี้ทุกหน่วยงานป้องกัน-เฝ้าระวังเผาซากพืช วัสดุการเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ จี้หน่วยงานในสังกัด เร่งดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน มอบให้เกษตรจังหวัดเป็นแม่งานหลักในการกำหนดแผน และให้เกษตรอำเภอจัดชุดลุยปฏิบัติการ

          นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 จะเกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การคมนาคม และการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) จึงได้มีข้อสั่งการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย

        1. ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแผนงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตร ,2. ให้สำนักงานเกษตรอำเภอจัดชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำพื้นที่ เพื่อปฏิบัติการออกตรวจ ภายใต้การกำกับของนายอำเภอ, 3. ให้อธิบดีให้การสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ และ 4. ให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตตรวจติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาด้วย

        อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน จึงได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายเกษตรจังหวัดบูรณาการแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และประสานการปฏิบัติการร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมอบเกษตรอำเภอร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ เพื่อออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้ง และแจ้งเหตุการณ์เผาในพื้นที่เกษตร โดยมีเครือข่ายเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบล เป็นหน่วยเฝ้าระวังป้องและปลุกจิตสำนึกในการไม่เผาเศษซากพืช และวัสดุทางการเกษตร ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การกำกับของนายอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเป็นเอกภาพ

         2. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อำนวยการ กำกับ ติดตาม ให้หน่วยงานในระดับจังหวัดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการ “4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ” อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ภาคเหนือ และแผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยการปฏิบัติการฝนหลวงและดัดแปลงสภาพอากาศ เพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควัน รวมทั้งเพิ่มความชุมชื้นให้กับพื้นที่ป่า

       3. มอบหมายอธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ร่วมเป็นชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตร และสนับสนุนงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมทั้งกำกับและติดตามการดำเนินการดังกล่าว

       4.ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายผู้ตรวจราชการทุกเขตลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติการงานแก้ไขปัญหา โดยให้ประเมินจากจุดความร้อน (hot spot) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) โดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตร หากพบปัญหาอุสรรคในพื้นที่ให้มีการรายงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

        5. ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ติดตามสถานการณ์ดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ