ตัวแทนเกษตรกรบุก สผผ.-กรมวิชาการฯ วอน”หยุดแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาใหม่”

  •  
  •  
  •  
  •  

        รายงานข่าวจากสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย แจ้งงว่ วันนี้ ( 24ม.ค.62) มีเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย และกลุ่มเกษตรกรกว่า 100 ราย (กลุ่มอ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง ผัก ผลไม้ยางพารา ปาล์มนํGามัน) นำโดยนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยและนางสาวอัญชุลี ลักษณ์อํานวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองบุกหน่วยง่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเป็นธรรม อย่าฟังความข้างเดียวในการช่วยเหลือเกษตรกร และหยุดแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาใหม่ทีจะเสียหายหนักกว่าเดิม

         สำหรับกำหนดการในการเคลื่อนไหวในวันนี้ เวลา 08.30-09.00 น. ไปพบเพื่อยืนหนังสือที่สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ สผผ. (อาคาร บี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ)ต่อพล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ผู้แทน ขอความเป็นธรรม อย่าฟังความข้างเดียว ช่วยเหลือเกษตรกร หยุดแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาใหม่ที่เสียหายหนักกว่าเดิม

        จากนั้นในเวลา 10.30-11.00 น. ตัวแทนเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าพบ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือ ผู้แทน หารือประเด็นร่างประกาศฯ จํากัดการใช้สารเคมี และสารชีวภัณฑ์ ก่อนที่กลุ่มเกษตรกรจะไปยื่นหนังสือขอบคุณและเป็นกําลังใจให้กับนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ถนนพระรามหก) หลังพบข้อเท็จจริงว่า ได้อนุมัติให้ใช้ พาราควอต ด้วยมาตรการจํากัดการใช้ เกษตรกรพร้อมดําเนินการตามแนวทาง ในเวลา: 13.30-14.00 น.

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ