ก.เกษตรฯ เปิดศูนย์บัญชาการ “ปาบึก” ให้ประเมิน วิเคราะห์พืช ประมง ปศุสัตว์

  •  
  •  
  •  
  •  
กระทรวงเกษตรฯ เปิดศูนย์บัญชาการณ์พายุ “ปาบึก” ทั้งที่ส่วนกลางและในพื้นที่ ล่าสุดกรมชลประทาน และกรมปศุสัตว์ ได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว  เพื่อระดมกำลังทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหาย ประเมิน วิเคราะห์ สถานการณ์เพื่อจัดทำพื้นที่เสี่ยงด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และแผนป้องกันการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่
        นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและบัญชาการณ์สถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศอบ.กษ.) พายุโซนร้อนปาบึก เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือน เรื่อง พายุโซนร้อนปาบึก โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 ม.ค. 62 ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก และอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนั้น
         ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) ได้สั่งการให้เปิดศูนย์อำนวยการและบัญชาการณ์สถานการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศอบ.กษ.) พายุโซนร้อนปาบึก ขึ้น เพื่อติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูล และความต้องการช่วยเหลือ ประสานความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสรุปรายงานสถาการณ์ภาพรวมเป็นรายวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ณห้องปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 137 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 62 เป็นต้นไป
           ทั้งนี้ ได้มีการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา เพื่อหารือวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ โดยแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่จากแต่ละหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้ประสานงานเพื่อแจ้งข่าวสารและรับรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ โดยจะสรุปรายงาน 2 ช่วงให้ทราบ (เช้า-เย็น) พร้อมกันนี้ให้แต่ละหน่วยงานไปตั้งศูนย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ขณะนี้ กรมชลประทาน และกรมปศุสัตว์ ได้จัดตั้งแล้ว ส่วนหน่วยงานอื่นๆ กำลังเร่งดำเนินการ
           อีกทั้ง ได้แจ้งไปยังเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อให้เตรียมการรับมือ และประสานงานการปฏิบัติกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด โดยศูนย์ของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ จะเข้าไปช่วยเสริมในการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ประชาชนร้องขอ รวมทั้งประเมิน วิเคราะห์ สถานการณ์เพื่อจัดทำพื้นที่เสี่ยงด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และแผนป้องกันและเผชิญเหตุ ตลอดจนบูรณาการข้อมูลสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือ  และแจ้งแผนเผชิญเหตุและรายงานสถานการณ์ให้กระทรวงฯ ทราบเพื่อลดความสูญเสียให้มากที่สุด กระทบผลผลิตทางการเกษตร พืช สัตว์ ประมง ให้น้อยที่สุด ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมการดังกล่าวตั้งแต่ก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นแล้ว
           “หลังจากวันนี้ แต่ละหน่วยงานจะไปสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรและเข้าให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถขุด ด้านปศุสัตว์ กำหนดจุดอพยพสัตว์ สำรองเสบียงสัตว์ ด้านพืช ด้านประมง กามส่งเสริมการเกษตร และกรมประมงได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมและช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกด้วยแล้ว” นายสุรจิตต์ กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ