กรมประมง การันตี “แม็คโคร” ขาย “สัตว์น้ำไทย ปลอดภัย กินได้ไร้ COVID-19”

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมประมง คุมเข้มกระบวนการผลิตสัตว์น้ำ ตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค ภายใต้โครงการ “สัตว์น้ำไทย ปลอดภัย กินได้ไร้ COVID-19” ล่าสุดได้มอบหนังสือรับรองฯ ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า Modern Trade “สยามแม็คโคร” หลังเยี่ยมโซนปลาและอาหารทะเลมีมาตรการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในสถานที่วางจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสม

         ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมงกล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่และมีการพบแรงงานที่ทำงานในแพกุ้งและบางส่วนในอุตสาหกรรมแปรรูปติดเชื้อ COVID-19  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กระทบต่อความเชื่อมั่นต่ออาหารทะเลไทย ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวประมงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดห่วงโซ่การผลิต

         ดังนั้นกรมประมงได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวจึงได้มีกำหนดมาตรฐานเฉพาะกิจเพิ่มเติมจากมาตรฐานสุขอนามัยครอบคลุมในทุกกระบวนการการตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการขนส่งจากแหล่งจับ แหล่งเลี้ยง แหล่งกระจายสินค้า จนกระทั่งการเข้าสู่ระบบจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในตลาดต่างๆ และล่าสุดได้มีการออกกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID – 19 ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยมาตรการเฉพาะกิจดังกล่าวมีผลบังคับใช้กลุ่มผู้ประกอบการกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง 4 ประเภท ได้แก่ 1.เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2. ชาวประมง-เรือประมง 3. ผู้ประกอบการสะพานปลา-ตลาดกลางค้าสัตว์น้ำ 4.ผู้ประกอบการร้านค้า Modern Trade

     สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า Modern  จะต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขในส่วนของคำแนะนำสำหรับร้านค้าสะดวกซื้อ (ซุปเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท ร้านขายของชำ) กำหนดให้ผู้จำหน่ายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ให้กับสถานประกอบการต้องมีการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนฯ  ทำความสะอาดพาหนะที่ขนส่งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ก่อนมีการขนถ่ายเข้าสู่สถานประกอบการด้วยคลอรีน หรือน้ำยาฆ่าเชื้ออื่นๆ ที่เหมาะสม คัดกรองพนักงานที่มากับพาหนะขนส่งสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ด้วย

     ล่าสุดได้มอบหนังสือรับรองฯมอบหนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) สำหรับ Modern Trade ของกรมประมงให้แก่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทสยามแม็คโครให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่1) ของกระทรวงสาธารณสุขในส่วนที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) 

      สำหรับรายละเอียดการออกใบรับรองฯ หากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชาวประมง-เรือประมง สะพานปลา-ตลาดกลางค้าสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการร้านค้า Modern Trade ดำเนินการตามกำหนดมาตรการดังกล่าว โดยสามารถขอรับการตรวจประเมินได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด หรือ สำนักงานประมงอำเภอทั่วประเทศ หรือ ศูนย์วิจัยฯ ของกรมประมงในแต่ละจังหวัด โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) โทร. 0 2597 9710 หรือ 0 2579 8200 ในวันเวลาราชการ