ธ.ก.ส.ปล่อยแล้วสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงไทยวงเงิน 5,300 ล้านบาท

  •  
  •  
  •  
  •  

ธ.ก.ส.เตรียมวงเงิน 5,300 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านที่มีเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส ผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 ต่อปี   เผยรัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ชำระคืนไม่เกิน 7 ปี สนใจติดต่อขอรับสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล เริ่มแล้วจน 25 พฤษภาคม2564

    นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการปฏิรูปภาคการประมงไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ การบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ประกอบการประมงมีทุนในการปรับปรุงเรือ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทำการประมง รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติให้ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพการทำการประมงโดยสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านที่มีเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อรวม 5,300 ล้านบาทซึ่งผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 ต่อปีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท ระยะการชำระคืนเงินแล้วเสร็จไม่เกิน 7 ปี นับจากวันกู้ ระยะเวลาขอรับการสนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2564

      สำหรับคุณสมบัติของผู้ประกอบการประมงที่เข้าร่วมโครงการ เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีกรณีเป็นผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ต้องมีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนดในส่วนของหลักประกันการกู้เงินสำหรับผู้กู้รายใหม่สามารถใช้ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ เรือประมง  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บุคคลค้ำประกัน และ/หรือหลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด พื้นที่ดำเนินโครงการ 22 จังหวัดติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนองทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 22 จังหวัดข้างต้นหรือสอบถามที่ Call Center 02 555 0555

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ