ไทย-FAO จัดงาน “IUU DAY” โชว์ไทยแก้ไขปัญหา IUU ได้ความสำเร็จ

  •  
  •  
  •  
  •  

ไทย ร่วมกับ FAO จัดงาน “IUU DAY” โชว์ความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย “ประวิตร” เผยปัจจุบันไทยได้ผลักดันการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติแล้ว

                พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงานวันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU DAY ณ กรมประมง ว่า จากการที่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ (The United Nations General Assembly) ได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ IUU DAY โดยประเทศไทยได้ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งในโอกาสนี้ประเทศไทยจะได้ประกาศความสำเร็จในการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หลังจากที่ได้ยืนหยัดในการต่อต้านการทำประมงแบบ IUU อย่างเต็มความสามารถมาตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี จนสามารถพัฒนากลไกเพื่อป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแสดงบทบาทและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการดำเนินการตามกฎระเบียบสากล และสามารถปลดใบเหลืองการทำประมง IUU ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

                ปัจจุบันไทยได้ผลักดันการแก้ไขปัญหา IUU ของประเทศจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิ การผลักดันนโยบายประมงร่วมอาเซียน (ASEAN General Fisheries Policy) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น ข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการมวลปลาที่ย้ายถิ่น (UNFSA) ข้อตกลงตามมาตรการของรัฐเจ้าท่า (PSM) ข้อตกลงว่าด้วยการทำประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA) รวมถึงการลงนามความร่วมมือในการต่อต้านปัญหาการทำประมง IUU กับประเทศฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น การลงนามความร่วมมือทางด้านประมงกับประเทศเมียนมาร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้วางรากฐานการแก้ไขปัญหาการทำประมงของประเทศไปสู่การประมงอย่างยั่งยืน ทั้งด้านกฎหมาย การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและกองเรือ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) การตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงด้านแรงงาน เรียกได้ว่าไทยได้ปฏิรูปภาคการประมงทั้งระบบซึ่งเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างสิ้นเชิง และพร้อมจับมือกับประชาคมโลกในการร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเล และนำพาการประมงของประเทศและโลกไปสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประชากรของโลกต่อไป

                ด้านนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน IUU DAY มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงความพยายามในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล และแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถยกระดับอุตสาหกรรมการประมงของไทยทั้งระบบให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติถือเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขจัดปัญหา IUU ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคมาโดยตลอด โดยในการจัดงานครั้งนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย ยังได้ร่วมกันกล่าวคำแถลงการณ์ถึงความสำคัญต่อการขจัดการทำประมง IUU และความร่วมมือในอนาคตระหว่างหน่วยงานเพื่อป้องกันปัญหาด้านทรัพยากร เศรษฐกิจ และสังคมอีกด้วย

      อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาทั้งระดับประเทศและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ อีกทั้งยังได้แบ่งปันประสบการณ์การแก้ไขปัญหา IUU ของประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา และยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการประมงซึ่งจะส่งผลต่อการค้าการลงทุนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

        สำหรับกิจกรรมภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมาย การออกบูธแสดงสินค้า และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงทั้งแบบจำหน่ายหน้าร้าน และผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ ผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการประมง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ