ไฟเขียวให้ “ตังเก”เสนอปัญหาประมงทุกเมื่อ

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ เปิดใจกว้าง ให้ผู้มีอาชีพประมงทุกระดับ รวมกลุ่มส่งตัวแทนเสนอแนวทางแก้ปัญหาสายตรงถึงอธบดีกรมประมง  หรือที่กระทรวงเกษตรฯ หวังแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพประมงอย่างยั่งยืน ล่าสุดลงนามข้อเสนอการแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า ตามที่มีกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านได้มายื่นข้อเสนอให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาการประมงพื้นบ้านรวม 5 ประการ และได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาแก้ไขปัญหาไว้ โดยมีการลงนามระหว่าง นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอดิสร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มายื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 แล้ว นั้น

           ทางกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แจ้งว่า การลงนามและการรับข้อเสนอของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านไว้พิจารณานั้น จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มประมงพื้นบ้านและนักวิชาการประมงที่เป็นกลางเพื่อพิจารณาข้อเสนอของกลุ่มประมงพื้นบ้านต่างๆ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “ประมงพื้นบ้าน” ไว้ในกฎหมายประมงหรือกรณีการแก้ไขประกาศหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการทำประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและทำลายสิ้งเเวดล้อม เป็นต้น

[adrotate banner=”3″]

          โดยคณะทำงานร่วมดังกล่าวจะทำงานร่วมกันพิจารณาข้อเสนอของกลุ่มประมงพื้นบ้านภายใต้ระเบียบ กฏหมายที่เป็นธรรมและผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองรวมทั้งผู้มีอาชีพประมงทุกกลุ่มและจะได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบทุกๆ ระยะ

           ทั้งนี้ หากกลุ่มชาวประมงอื่นๆ มีข้อเสนอแนะหรือมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำประมงไทยทุกฝ่ายขอก็ให้ส่งรายชื่อตัวแทนหรือข้อเสนอหรือความเห็นของกลุ่มมายัง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 085-070-6464 หรือ นายอดิศร พร้อมเทพอธิบดีกรมประมง หมายเลขโทรศัพ์ 092-225-2695

           ส่วนอีกช่องทางหนึ่งคือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงพานถม เขตพระนคร กทม. 10200  อย่างไรก็ตาม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรับฟังข้อเสนอของทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาประมงไทยให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป.