จี้ทุกภาคส่วนใช้ กม.จัดการประมงไอยูยูอย่างรวดเร็ว

  •  
  •  
  •  
  •  

ระดมมันสมองจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาประมงไอยูยู ทั้งสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจาก กรมประมง หวังจะได้แก้ปัญหาทำประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ เน้นให้ผู้บังคับใช้กฎหมาย สามารถพิจารณาคดีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม ก่อนนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างเหมาะสม

         นายลักษณ์  วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่า ตามที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการในการป้องกันและยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือไอยูยู (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)นั้น

        รัฐบาลจึงได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายให้สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้มีการออกพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย

        นอกจากนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลายฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายเป็นการเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีการทำการประมงผิดกฎหมายยังคงประสบปัญหาในด้านความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการนำกฎหมาย และคำสั่งต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการดำเนินคดีกับการทำการประมงผิดกฎหมาย

         อีกทั้งยังพบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทางคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ และร่วมกันกำหนดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานแบบบูรณาการ

         สำหรับ การสัมมนาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี การทำการประมงผิดกฎหมาย และเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ ในประเด็นปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินคดีการทำการประมงผิดกฎหมาย และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ เพื่อทราบขั้นตอนการทำงานจริง รับฟังข้อขัดข้องต่าง ๆ ในทางปฏิบัติเพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไข

         ส่วนผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มาจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจาก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

[adrotate banner=”3″]

        “การทำการประมงผิดกฎหมายถือเป็นปัญหาระดับชาติ และเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน เนื่องจากการที่ประเทศไทยได้รับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรป เรื่องมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ทำให้ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของไทยเกี่ยวกับการส่งออกอาหารทะเลไปยังประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยกลไกของการบังคับใช้กฎหมายอย่างครอบคลุมและเคร่งครัด เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่อย่างจำกัด” นายลักษณ์ กล่าว

            รับมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวอีกว่า  การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเป็นการพัฒนาให้ผู้บังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานสามารถดำเนินคดีและพิจารณาคดีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม นำไปสู่การลงโทษผู้กระทำผิดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้วย