ผลวิจัยยืนยันชัดเจน พืชดัดแปลงพันธุกรรมไม่ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

      จากการทบทวนวรรณกรรมที่ตี พิมพ์อย่างเป็นระบบ (systematic review) เพื่อตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็ม ในเรื่องภาวะมีบุตรยาก ผู้วิจัยได้ข้อสรุปว่า พืชดัดแปลงพันธุกรรมไม่ก่อให้เกิดภาวะมีบุตรยาก

      มีการคัดเลือกสิ่งพิมพ์ออนไลน์ที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด 1,467 ฉบับ ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และนำมาพิจารณาอย่างอิสระ โดยนักวิจัย 3 คน หลังจากการคัดกรองบทคัดย่อและเรื่องเต็มแล้ว มีสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 39 รายการและอีก 7 รายการที่ได้รับการประเมินเพิ่มเติม และมีการใช้รายการตรวจสอบแบบ STROBE (รายการที่ควรมีอยู่ในรายงานของการศึกษา) เพื่อประเมินคุณภาพของบทความ ไม่มีบทความใดถูกคัดออกอันเป็นผลจากการประเมินคุณภาพดังกล่าว

      จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่าผลิตภัณฑ์จากพืชดัดแปลงพันธุกรรม ไม่มีผลเสียต่อภาวะมีบุตรยากเช่นเดียวกับภาวะเจริญพันธุ์ แต่ผู้วิจัยแนะนำว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยระยะยาว เพื่อยืนยันผลลัพธ์ของการทบทวนเพิ่มเติม

     ครับ พอสรุปได้ว่า ไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมมีผลทางลบต่อสุขภาพมนุษย์

      อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hindawi.com/journals/tswj/2020/1424789/

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ