กรมปศุสัตว์ ชงของบฯกลาง ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหลังจากโรงเรียนปิดยาว

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมปศุสัตว์ ชงขออนุมัติงบฯงบกลางปี 2564 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 รอบใหม่ คาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 มกราคม 2564

         นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่กรณีที่นายสังวาลย์ โพธิ์มี ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก แจ้งว่าตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษา ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ทำให้โรงเรียนในพื้นที่ควบคุม 28 จังหวัด ปิดการเรียนการสอน ส่งผลกระทบ ให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมไม่สามารถส่งนมโรงเรียนได้ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไม่มีที่จำหน่ายน้ำนมดิบ จำเป็นจะต้องเทน้ำนมดิบทิ้ง ที่ อ.ส.ค.ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทางชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยาแก้ปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เป็นการเร่งด่วนนั้น

   ล่าสุดกรมปศุสัตว์ จึงจัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อหาแนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ แก่คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน พิจารณาเห็นชอบ นอกจากนี้  ได้เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลาง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 คาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 มกราคม 2564 หากมีความก้าวหน้าอย่างไร กรมปศุสัตว์จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป