งัดของสิ่งดีในรอบกว่า 7 ทศวรรษโชว์ในวัน “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย”

  •  
  •  
  •  
  •  

                       ปิดบ้านกรมปศุสัตว์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ เป็นประธานเปิด งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ครบรอบ 77 ปี ประจำปี 2562 (Livestock Expo 2019)

กรมปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดีที่สะสมมากว่า 7 ทศวรรษ มาโชว์ในงาน “มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี หวังให้คนได้ทราบ ถึงการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม และกำกับดูแลกระบวนการผลิต ปศุสัตว์อย่างครบวงจร ภายในงานวันแรกบรรจุกิจกรรมเป็นวันเนื้อ  ตามด้วยวันดื่มนมโลก  เป็นวันรณรงค์การบริโภคไข่ในวันสุดท้าย

        นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นประธานพิธีเปิด “งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 (Livestock Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

        นายอนันต์ กล่าว่า การจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” นับว่าเป็นงานที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ที่ได้นำผลงานเด่นตลอดระยะเวลา 77 ปี มาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ถึงการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม และกำกับดูแลกระบวนการผลิต ปศุสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ การรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดอย่างครบวงจร ตามภารกิจของกรมปศุสัตว์

         ทั้งที่เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานได้ทำหน้าที่ทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และประสานงานร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตและมีตลาดรองรับผลผลิต อันเป็นการแก้ไขปัญหาผลผลิตเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำ ลดภาระงบประมาณของประเทศในการพยุงราคาสินค้าเกษตร ยกระดับรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต่อไป และเชื่อมั่นว่าประชาชนจะมีความมั่นใจต่อการบริโภคสินค้าปศุสัตว์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการยอมรับในตลาดโลกต่อไป

         ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ  กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้กำหนดจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 77 ปี สถาปนากรมปศุสัตว์ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่น ของกรมปศุสัตว์ตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษที่ผ่านมา ให้ประชาชนและผู้บริโภคได้ทราบและเชื่อมั่น ต่อกระบวนการด้านการผลิต ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

        สำหรับการจัดงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562 (Livestock Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี 77 ปี เพื่อคนไทย” โดยกำหนดกิจกรรมในวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันเนื้อ (Meat Day) วันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) และวันที่ 2 มิถุนายน เป็นวันรณรงค์การบริโภคไข่ (Egg Day)

        ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล นิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดปศุสัตว์เกี่ยวกับ “เนื้อ นม ไข่” การรับมอบเงินสมทบโครงการธนาคารโค – กระบือ การจับคู่เจรจาธุรกิจปศุสัตว์ การประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ อาทิเช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์คุณภาพดี ราคาถูกจากภาคเอกชนและกลุ่มเกษตรกร

       นอกจากนี้ ยังมีการรับบริจาคเสื้อผ้าและยาเหลือใช้แลกนมและไข่เพื่อสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนเกษตรกรและผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่าวันละ 10,000 คน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ