ธ.ก.ส. จัดงานวันวัฒนธรรม 22 มี.ค. 2567

  •  
  •  
  •  
  •  

                                                                                             ฉัตรชัย ศิริไล

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันวัฒนธรรม ธ.ก.ส. ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นวันเกิดของอาจารย์จำเนียร  สาระนาค  ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนแรก ผู้วางรากฐานระบบงานสินเชื่อด้านการเกษตรและแนวทางการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทและเสียสละ เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ จนกลายเป็นปฐมบทแห่งวัฒนธรรมองค์กร

โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย  การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมการจัดการความรู้ Hello KM เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมต้นไม้อุดมการณ์ และสื่อความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างพฤติกรรมบุคลากรเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานภายใต้หลัก SPARK คือ ความยั่งยืน การมีส่วนร่วม ความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเคารพและให้เกียรติ  ส่งเสริมและยกระดับความรู้ และ HEART คือ ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตพอเพียง มีสำนึกรับผิดชอบ ยิ้มบริการด้วยใจ ตอบสนองเป็นทีม

ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการยึดถือ ปฏิบัติ และร่วมสืบทอดอุดมการณ์ในการดำเนินงานเคียงข้างเกษตรกรในฐานะองค์กรของแผ่นดิน และขับเคลื่อนภารกิจสู่การเป็นแกนกลางทางการเกษตรเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ