กรมพัฒนาที่ดิน Kick Off วันดินโลกมุ่งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรดิน

  •  
  •  
  •  
  •  

      “ในปี 2563 กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก  ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อ “Keep Soil Alive Protect Soil Biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคล ในรูปแบบของการร่วมมือและสร้างเครือข่ายมากขึ้น ผ่านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในดิน”

    สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences – IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ประกาศนียบัตรและประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันพระราชสมภพ ของพระองค์ ให้เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน ความสำคัญของดิน การสร้างความหลากหลายชีวภาพในดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีผลดีต่อการพัฒนาด้านการเกษตร

    โดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกครั้งแรกเมื่อปี 2557 ซึ่งทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ อีกทั้งให้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศทั่วโลก จัดงานนิทรรศการวันดินโลก เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีผลดีต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อให้ประชากรทั่วโลกได้รับรู้และตระหนักถึงทรัพยากรดินที่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติ ส่วนร่วมช่วยอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

    ในปี 2563 กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership : GSP) ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อ “Keep Soil Alive Protect Soil Biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคล ในรูปแบบของการร่วมมือและสร้างเครือข่ายมากขึ้น ผ่านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในดิน ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน


    สำหรับประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรดินอย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายของสหประชาชาติ กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

     ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรดิน มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในเรื่องทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งร่วมผลักดันเรื่องวันดินโลก ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาคมดินโลก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยได้มีการจัดงานวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี สำหรับในปี 2563 มีการจัดงานวันดินโลกภายใต้หัวข้อ “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ซึ่งเป็นหัวข้อที่ให้ความสำคัญของนิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพในดินของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่


   

      ดังนั้นการประชุมทางวิชาการ “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ที่กรมพัฒนาที่ดินจัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ให้นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพในดิน รวมถึงสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการดูแลรักษาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างความตระหนัก การรับรู้ และความเข้าใจถึงความสำคัญของวันดินโลกด้วย

      ด้านนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินที่ประสบผลสำเร็จ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดและเป็นที่ยอมรับในประเทศและนานาประเทศ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดิน ความสำคัญของดิน การสร้างความหลากหลายชีวภาพในดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีผลดีต่อการพัฒนาด้านการเกษตร

  

     ทั้งนี้ ภายในงานวันดินโลกปี 2563 จะมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรดินในด้านต่างๆ ที่เสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาเอื้อประโยชน์และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนให้รับรู้กันอย่างกว้างขวางทั่วไป เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักรู้มากขึ้นและเกิดจิตสำนึกในการเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ที่จะฟื้นฟูรักษาทรัพยากรดิน รวมทั้งการจัดเสวนานักวิชาการเกษตรและหมอดินอาสา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยของเกษตรกร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันดินโลก ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ