กรมวิชาการเกษตรเปิดตัว“คัดแยกขยะก่อนทิ้งฯ”หนุนการท่องเที่ยวสีเขียว

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมวิชาการเกษตรหนุนการท่องเที่ยวสีเขียว เปิดตัวกิจกรรม “คัดแยกขยะก่อนทิ้ง-ลดการใช้ถุงพลาสติก” เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัย ภายใต้โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรทั้ง  22 แห่งทั่วประเทศ

      นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ที่กำหนดให้มีแผนลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลงให้ได้ร้อยละ 50 ในปี 2563 ควบคู่กับรณรงค์ให้การท่องเที่ยวรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กรมวิชาการเกษตรได้จัดกิจกรรม“ประชาสัมพันธ์การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งและลดการใช้ถุงพลาสติกโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร” ขึ้นในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศจำนวน 22 แห่ง

       ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยฯของกรมวิชาการเกษตรที่ดำเนินการโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และลดการใช้ถุงพลาสติกและให้ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การแยกประเภทขยะและประโยชน์ของการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อสร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยวที่ใส่ใจกับคุณค่าสิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  

     นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตร ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะและจัดทำป้ายให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และลดใช้ถุงพลาสติก ให้แก่ศูนย์ท่องเที่ยว 22 แห่ง โดยแต่ละศูนย์ท่องเที่ยวฯ ได้รับถังขยะแบบแยกประเภท ศูนย์ละ 2 ชุด (1 ชุด มี4 ใบ) รวมจำนวน 8 ใบ โดยแต่ละชุดประกอบด้วยถังขยะ 4 ประเภท คือ 1.สีน้ำเงิน ขยะทั่วไป 2.สีเหลือง ขยะรีไซเคิล 3.สีเขียว ขยะอินทรีย์/ขยะย่อยสลาย และ 4.สีแดง ขยะอันตราย นอกจากนี้ ยังได้มีมาตรการและกิจกรรมในองค์กรจัดเตรียมถังขยะแยกประเภทประจำอาคาร ติดประกาศห้ามทิ้งขยะนอกบริเวณที่กำหนด ให้ถูกต้องตามประเภทขยะ

       นายจำรอง กล่าวอีกว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการกระจายการท่องเที่ยวในมิติพื้นที่ และรายได้สู่ชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ ที่จะต้องรักษาจุดเด่นของประเทศในด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

       “ จากปัญหาปริมาณขยะที่ล้นเมือง ปัญหาการบริหารจัดการขยะ ที่ส่งผลกระทบและเกิดปัญหาในด้านต่างๆมากมายในภาพรวมทั้งสภาพแวดล้อมและสังคม รัฐบาลได้กำหนดนโยบายให้มี “แผนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 มีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เสริมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตั้งแต่ต้นทางคือที่บ้าน และการบริหารจัดการขยะกลางทางและปลายทาง โดยให้ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันรณรงค์และขับเคลื่อนให้มีการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการกำจัดขยะ ทำให้ภาครัฐมีเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นในการพัฒนาสังคม การศึกษาโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศ” รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ