“อ.ยักษ์”นำทัพจัดยิ่งใหญ่“เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน”(มีคลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ รวมพลังชาวดิน ยึดศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำปากช่อง เตรียมจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน” หวังผลักดันขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ตามนโยบายรัฐบาล “อ.ยักษ์” การันตีงานนี้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งช้อป ชิม ผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์อย่างครบครัน ขณะที่กรมวิชาการเกษตรเชิญชวนเข้างานในครั้งนี้รับได้ความรู้เกินคุ้ม

          นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน” ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 มีเป้าหมายเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 5 ล้านไร่ เกษตรอินทรีย์มีเป้าหมายจำนวน 6 แสนไร่  ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อแรงกดดันจากการแข่งขัน

         ดังนั้นจะทำอย่างไรให้เกษตรอินทรีย์มีพื้นที่มากกว่า 6 แสนไร่ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “เกษตรอินทรีย์  ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน” ขึ้นในวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

         ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิต  การแปรรูปและการตลาด  รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืนต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยงานนี้ทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ เอกชน หนน่วยงานรัฐ นำความสำเร็จด้านเกษตรอินทรีย์มาออกงานในครั้งนี้


       “การทำเกษตรกรรมยั่งยืนมี 2 เรื่องที่สำคัญ คือความอุดมสมบูรณ์ของดิน การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรมยั่งยืนทุกรูปแบบ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ถ้านำ AgriMap ช่วยในงานขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนและทำให้ดินสมบูรณ์ทุกพื้นที่เป้าหมาย และ 2 คือวันดินโลก ทั่วโลกยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม ซึ่งนานาชาติได้ประจักษ์และเห็นว่าพระราชดำริแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะทำให้โลกเกิดการพัฒนาภาคการเกษตรแบบยั่งยืนได้ โดยวันดินโลกปี 2562  “Stop Soil Erosion, Save our Future”  ดำเนินการรณรงค์ 100 กว่าล้านไร่ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งหมดนี้ผมเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จะประสบผลสำเร็จ เกิดผลที่เป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับภาคเกษตรได้อย่างแท้จริง” นายวิวัฒน์ กล่าว

            ด้าน     นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน” เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่อยู่ในแวดวงเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน นักวิชาการ และหน่วยงานของรัฐได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจรตั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลาย ให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องยากถ้ามีความตั้งใจ

         ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ  และการเสวนนาตีแผ่คัมภีร์ เคล็ดลับการทำเกษตรอินทรีย์ให้ประสบผลสำเร็จ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ และสวนสืบสานศาสตร์พระราชา การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของดีภาคอีสาน การบริการตรวจวิเคราะห์ดิน  การร่วมประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย 

        กรมพัฒนาที่ดินจึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาเที่ยวงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์  และเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA)  เป็นโอกาสดีที่จะได้รวมพลคนหัวใจเกษตรอินทรีย์  รวมพลังทำดินดี ผลิตอาหารปลอดภัย ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่ผลิตอาหารปลอดภัยที่ดีสุดของโลก

          นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนเข้าร่วมงานวิ่ง “CESRA Country Road Run” ในวันที่ 28 เมษายน 2562 อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร/โทรสาร 02-579-4194 และสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน” ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตามวันและเวลาดังกล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ