จัดงานวันดินโลก“เที่ยวฤดูหนาว เขาชะงุ้ม ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง”

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานวันดินโลกปี 2561 “เที่ยวฤดูหนาว เขาชะงุ้ม ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” จังหวัดราชบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

            นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดงานวันดินโลก ปี 2561 “เที่ยวฤดูหนาว เขาชะงุ้ม ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานวันดินโลกตลอดช่วงเดือนธันวาคม 2561 เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจการพัฒนาทรัพยากรดิน จากการที่ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในทุก ๆ ภาคของประเทศ รับทราบถึงความเดือนร้อนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยดินในการทำการเพาะปลูกเลี้ยงชีพ สภาพดินมีความเสื่อมโทรมอย่างมากประกอบกับความเสียหายจากธรรมชาติ

         ทั้งนี้ ด้วยพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงตระหนักอย่างถ่องแท้ถึงความรุนแรงและอันตรายของความเสื่อมโทรม จึงได้พระราชทานแนวความคิดและพระราชดำริเกี่ยวกับการฟื้นฟูพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน โดยทรงศึกษา วิจัย ทดลอง พัฒนา ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างความสำเร็จ แล้วขยายผลให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติ ซึ่งวิธีการหรือแนวทางที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นวิธีการที่เรียบง่าย ประหยัด เกษตรกรสามารถดำเนินการเอง อย่างการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนดิน การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดในภาคใต้ โดยวิธีการแกล้งดิน และทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาในพื้นที่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดิน เพื่อศึกษา ค้นคว้า หารูปแบบที่เหมาะสมของการแก้ปัญหาและพัฒนาในแต่ละพื้นที่ในลักษณะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการร่วมกัน ทำให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล  

            นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้ความสำคัญต่อวันดินโลก โดยได้ดำเนินการจัดงานวันดินโลกปี 2561 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกับจัดงานวันดินโลกปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “เที่ยวฤดูหนาว เขาชะงุ้ม ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” นิทรรศการ “สืบสานศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาที่ดิน รวมถึงนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร สินค้าเกษตร และของดีเมืองราชบุรี  พร้อมเที่ยวชมเส้นทางศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ อาทิ อ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้ม การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การฟื้นฟูแหล่งน้ำโดยการปลูกไม้ยืนต้น การปรับดินเสื่อมโดยเสริมสร้างแหล่งน้ำและบ่อดิน การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดปัญหาหน้าดินพังทลาย พร้อมเยี่ยมชมต้นประดู่ทรงปลูกและศาลาทรงงานภายในศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ