เปิด “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดลมนัส กาเจ

          เปิดอย่างเป็นทางการ “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” งานเกษตรที่ยิ่งใหญ่แห่งปีโดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็ยประธานเปิดงาน นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ ผศ. ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี กล่าวรายงาน เมื่อ 8ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบโล่ขอบคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน โอกาสนิ้มี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติไปร่วมงานอย่างคั่งคั่ง โดยมีศิลปินรับเชิญ ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธงร่วมแสดง ด้วยสำหรับนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-16  ธันวาคม 2561

         นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าระหว่างการต้อนรับประธานเปิดงานและปขกผู้มีเกียรติว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตร ที่อยู่เคียงคู่จังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนานจวบจนถึงวาระครบรอบ 85 ปีแห่งเกียรติภูมิอันน่าชื่นชมด้วยภารกิจในการเป็นแหล่งผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประสานการทำงานร่วมกันมาโดยตลอด   โดยเฉพาะโครงการในพื้นที่หลายแห่งของจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกับชุมชนถือเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนาน

           ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มุ่งผลักดันนโยบายของรัฐเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัยซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ  และปลายน้ำ  ประกอบกับเทรนด์ของโลกยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคคำนึงถึงอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน  ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากนักวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันอย่างมาก

          งานเกษตรแม่โจ้ 85  ปี: ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง การที่สถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย  ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น

 

         ด้าน ผศ. ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี กล่าวรายงานว่า ปีนี้งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น นิทรรศการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อมการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม Smart Farming แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน กิจกรรมฟุตบอลดารานำทีมโดยศิลปินดาราจากช่อง 3ที่จะมาสร้างความสนุกสนานในงาน มวยชิงแขมป์โลก “ศึกกำปั้นสะท้านโลก 85 ปี แม่โจ้”ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477” รวมถึงงานศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่นซึ่งขณะนี้ในแต่ละส่วนงานพร้อมสำหรับการต้อนรับผู้ร่วมงานจากทั่วประเทศแล้ว

 

                 ภายในงานมีสวนหย่อมรูปแบบต่างๆจากการร่วมมือกันของศิษย์เก่าแม่โจ้แต่ละรุ่นที่มาร่วมกันเนรมิต จุดCheck In มุมถ่ายรูปหลากหลายรูปแบบ ณ บริเวณสนามวังซ้ายไฮไลท์น้ำตก 9 ชั้นในโดมประกวดกล้วยไม้มีแปลงสาธิตและพื้นที่จัดงานส่วนต่างๆ เช่นแปลงสาธิตพืชสวนประดับได้แตรียมแปลงดอกไม้หลากหลายสีสันหลายสายพันธุ์ กว่า 100,000 ต้นกิจกรรมการจัดส่วนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับชมแปลงสาธิตพืชผักที่จัดใหญ่จัดเต็มได้รับความร่วมมือจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมจัดแสดงมีกิจกรรม Plant Factory Tour ทัวร์เยี่ยมชมระบบโรงงานผลิตพืช เทคโนโลยีการปลูกผักในครัวเรือน Fresh In Box ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการจัดสาธิตและฝึกกอบรมอบรมระยะสั้นอีกหลายหลักสูตรพร้อมจุด Check in แปลงผักน่ารักๆ หลายมุม

     

        ชมแปลงสาธิตพืชไร่ ทัวร์ท่องเที่ยวแปลงปลูกและเก็บผลผลิตพืชไร่ จุด Check in ไร่ทานตะวันและแปลงผลิตพืชไร่ ชมนิทรรศการข้าวและผลผลิตจากข้าวนิทรรศการธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมทั้งจัดอบรมระยะสั้นที่น่าสนใจ แปลงสาธิตไม้ผล ชมการปลูกไม้ผลในรูปแบบต่างๆ การปลูกฝรั่งขึ้นค้าง ปลูกมะเดื่อฝรั่งกึ่งตัววี การจัดทรงลำไยชมโรงเรือนอัจฉริยะ ฯลฯโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนาเป็นอีกจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีการจัดแสดงแปลงผัก ไม้ผล นาข้าว เลี้ยงปลา ตามแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่รวมถึงการทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ลด ละ เลิกสารเคมี พร้อมจุด Check Inแปลงเก็กฮวยอินทรีย์เหลืองอร่าม

   

       กิจกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีทั้งการเสวนาวิชาการ ฐานเรียนรู้ด้านการประมงประกวดปลาหมอสี การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีการประกวดเมนูประมงเพื่อสุขภาพ ฯลฯการแสดงและการประกวดทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่แจ้ ไก่ต่อ ไก่ตั้งนิทรรศการสัตว์มีชีวิต โซนสัตว์น่ารัก(มินิฟาร์ม) มุมถ่ายรูปกับสัตว์ให้กับนักท่องเที่ยวชมนิทรรศการต่างๆ ซึ่งมีการแบ่งนิทรรศการเป็น 3 กลุ่ม คือ

      1.นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคตผลงานเด่นของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน2.กลุ่มนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ได้มีการจัดแสดงทั้ง ผลงานวิจัย การบริการวิชาการเกษตรอินทรีย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ Innovation Hub รวมกว่า 100 ผลงาน และ 3.นิทรรศการจากเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตผู้เยี่ยมชมงานจะได้รับทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน     แปลงสาธิตของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่เตรียมแปลงไม้ดอกทานตะวัน/คอสมอส บนพื้นที่ 13 ไร่แปลงพืชผักอินทรีย์ 5 ไร่ ชมโรงเรือนSmart Farming 10 โรงเรือนชมการผลิตลำไยนอกฤดู กว่า 200 ต้น แปลงไผ่ 85 ปี 85 พันธุ์ไผ่”

        งานนี้เที่ยวชมงานฟรี ภายในงานจะมีนักศึกษาจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงานมีบริการช่วยขนสัมภาระให้กับผู้ที่เลือกซื้อสินค้าภายในงาน ผู้เข้าชมงานจะได้รับคู่มือเที่ยวงานแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวมีแผนที่จัดงานแสดงจุดต่างๆ มีบริการรถนำเที่ยว / รถม้า / รถขึ้นฟาร์ม คอยบริการงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ได้เกิดขึ้นเพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย กำลังจะมีวาระครบรอบ 85 ปี ในปี 2562 ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นเวลานาน และได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวางมีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมาย

         อีกทั้งยังมีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงเกษตรกรมากมาย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ต่าง ๆพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากอันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม บูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศตราบนานเท่านาน

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ 0 5387 3333 จุดกองอำนวยการ 0 5387 5985

        จากน้น พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนเปิดงาน ว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2477ผ่านกระบวนการพัฒนาสำคัญอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569)มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” คือการให้ความสำคัญกับการเกษตรที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้วยการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงกำหนด เป้าหมาย 3 ด้าน คือ

           1.ด้านการ เกษตร มุ่งเน้นที่เกษตรอินทรีย์ ,2. ด้านการพัฒนาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ และ 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์ความรู้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถพึ่งพาตนเองและแข่งขันได้ในระดับสากลเพื่อสนองตอบนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals;SDG) และสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

        “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงประกาศเกษตรทฤษฏีใหม่ ณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญของภาคการเกษตรไทยอันเป็นรากฐานของศาสตร์พระราชาที่ทรงพระราชทานไว้ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ควรค่าอย่างยิ่งแก่การสืบทอดและประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับการพัฒนาการเกษตรของประเทศ กล่าวคือ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้ให้ประเทศ และรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม” พลอากาศเอก ดร.ประจิน กล่าว

          รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปีภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ได้เล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนาและสั่งสมมายาวนานเพื่อถ่ายทอดการใช้ประโยชน์สู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนถือเป็นงานที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมในทุกมิติก่อให้เกิดความตื่นตัวในแวดวงวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ เกิดการใช้ประโยชน์วิชาการด้านการเกษตรในการสร้างงานเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วย

         ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าตลอดโซ่อุปทาน จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระดับรากหญ้าไปพร้อม ๆกับการนำองค์ความรู้เกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะเกษตรแม่นยำ ส่งเสริมให้เกิด Smart farmersผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในส่วนยอดของปิรามิดให้ผลิตสินค้าเกษตร ที่มีนวัตกรรมสูง หรือเป็นผู้สร้างนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise)อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและพอเพียง ด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 17)การบูรณาการร่วมกันในการพัฒนามหาวิทยาลัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดงานครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งภูมิปัญญาแห่งการเกษตรที่เป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศขอแสดงความยินดี

         เนื่องในโอกาสครบรอบวาระสำคัญ 85 ปีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นเกียรติภูมิอันน่าชื่นชมและขอเป็นกำลังใจให้มหาวิทยาลัยพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องผลิตบัณฑิตและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของภาคการเกษตร และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเป็นเสาหลักสำคัญด้านการเกษตรของประเทศต่อไปขออำนวยอวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี :ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ณ บัดนี้

         หลังจากเปิดงานแล้วประธานในพิธีเปิดงานและคณะได้เยี่ยมชมการจัดงานในส่วนต่างๆชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และนิทรรศการเครือข่าย เยี่ยมชมรถ MJU Gourmet Bus 2477 by Bistro 2477 รถต้นแบบเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร พร้อมทั้งรับประทานอาหารว่างด้วยเมนูสุดพิเศษบนรถแล้วจึงนั่งรถนำเที่ยวเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรเป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ