จัดยิ่งใหญ่แห่งปี “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”

  •  
  •  
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัดกิจกรรม Road Show ยิ่งใหญ่แห่งปี  “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” พบกับสุดยอดนิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ แปลงสาธิตพืชสวนประดับ  ดอกไม้หลากหลายสีสัน กว่า 100,000 ต้นและสวนหย่อม พร้อมการผลงานวิจัยและนวัตกรรม Smart Farming แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมและเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน รวมถึงงานศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่นด้วย งานนี้ชมฟรี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย กำลังจะมีวาระครบรอบ 85 ปี ในปี 2562 ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นเวลานาน และได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรมากมาย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ควรจะได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม บูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ จึงได้กำหนดจัด “งานเกษตร แม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”ขึ้นมา ระหว่างวันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น นิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม Smart Farming แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน กิจกรรมฟุตบอลดารานำทีมโดยศิลปินดาราจากช่อง 3 ที่จะมาสร้างความสนุกสนานในงาน ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477” รวมถึงงานศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่น ซึ่งขณะนี้ในแต่ละส่วนงานได้มีการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้อย่างเต็มที่ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ

โดยเฉพาะในส่วนของการแสดงแปลงสาธิตฯ จะมีทั้งแปลงสาธิตพืชผักจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย กิจกรรม Plant Factory Tour ทัวร์เยี่ยมชมระบบโรงงานผลิตพืช เทคโนโลยีการปลูกผักในครัวเรือน Fresh In Box ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การสาธิตและผึกอบรม/ แปลงสาธิตพืชสวนประดับได้แตรียมแปลงดอกไม้หลากหลายสีสันหลายสายพันธุ์ กว่า 100,000 ต้น กิจกรรมการจัดส่วนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ / แปลงสาธิตพืชไร่ทัวร์ท่องเที่ยวแปลงปลูกและเก็บผลผลิตพืชไร่ นิทรรศการข้าวและผลผลิตจากข้าว นิทรรศการธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมทั้งจัดอบรมระสั้น / แปลงสาธิตไม้ผล ชมการปลูกไม้ผลในรูปแบบต่างๆ การปลูกฝรั่งขึ้นค้าง ปลูกมะเดื่อฝรั่งกึ่งตัววี การจัดทรงลำไย ชมโรงเรือนอัจฉริยะ

 การแสดงและการประกวดทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่แจ้ ประกวดควายล้านนา / กิจกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีทั้งการเสวนา ฐานเรียนรู้ ประกวดปลาหมอสี การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี การประกวดเมนูประมงเพื่อสุขภาพ รวมถึงแปลงสาธิตของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่เตรียมแปลงไม้ดอกทานตะวัน/คอสมอส บนพื้นที่ 13 ไร่ แปลงพืชผักอินทรีย์ 5 ไร่ ชมโรงเรือน Smart Farming 10 โรงเรือน ชมการผลิตลำไยนอกฤดู กว่า 200 ต้น จุด Land Mark แปลงไผ่ 85 ปี 85 พันธุ์ไผ่ ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้น

สำหรับกิจกรรมด้านวิชาการ จะมีการสัมมนาและเสวนาวิชาการ ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ ในหลากหลายศาสตร์ อาทิ ประชุมเชิงปฏิบัติการ: Therapeutic Environment, Green Tourism and Brand Building for Sustainability: With Research Focus on Conceptual Framework-Graphic Thinking-Writing Structure-Discourse Analysis, สัมมนานานาชาติ: การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน: ASEAN Agriculture University Network (AAUN), สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตรสีเขียว เพื่อความเป็นเลิศในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาด้านการจัดนวัตกรรม และอุตสาหกรรมบริการระดับนานาชาติ, เสวนา: การเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ: จากรากฐานทางสังคม สู่ไทยแลนด์ 4.0, ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านพลังงาน เทคโนโลยีและเกษตรเชิงนิเวศน์ และยังมีอีกหลายเรื่องที่มีความสำคัญกับสังคมปัจจุบันและน่าสนใจเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ การจัดนิทรรศการต่างๆในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปีฯ ได้มีการแบ่งนิทรรศการเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.)นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคต ผลงานเด่นของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน 2.)กลุ่มนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ได้มีการจัดแสดงทั้ง ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ เกษตรอินทรีย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ Innovation Hub รวมกว่า 100 ผลงาน และ 3.)นิทรรศการจากเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ผู้เยี่ยมชมงานจะได้รับทั้งความรู้ ความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่

อีกกิจกรรมสำคัญ คือ งาน “แม่โจ้คืนถิ่น 85 ปี” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทางสมาคมศิษย์แม่โจ้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดเตรียมต้อนรับลูกแม่โจ้จากทั่วประเทศที่จะเดินทางมาระลึกถึงมิตรภาพ ความภาคภูมิใจ พบปะเพื่อนพ้องน้องพี่ของบรรดาศิษย์แม่โจ้ที่ได้กระจายตัวออกไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ได้กลับเยี่ยมแผ่นดินแม่อีกครั้ง โดยมีกิจกรรม “MAEJO Touring Bike ปั่นคืนถิ่น #2 แม่โจ้ 85 ปี” ของลูกแม่โจ้นักปั่นที่เดินทางด้วยการปั่นจักรยานมาร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งจะมีการมอบทุนการศึกษา “85 ปี 85 ทุน เพื่อน้องแม่โจ้” ที่ศิษย์เก่าแมโจ้ได้ระดมทุนมามอบให้กับมหาวิทยาลัยได้ส่งต่อความฝันให้กับน้องๆแม่โจ้ที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงจะมีพิธีมอบรางวัล “แม่โจ้ 85 ปี 85 คนเด่น” ให้กับศิษย์แม่โจ้ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกแม่โจ้ทุกคน

กิจกรรมในการจัด Road Show ครั้งนี้ท่านจะได้ชิมเมนูอาหารสุดพิเศษจาก Gourmet Bus 2577 by Bistro 2477 ซึ่งเป็นเมนูที่ได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น สาคูไส้ปลานิลอินทรีย์ / หม้อแกงกากถั่วเหลือง /ชาลำไย ชมนิทรรศการภาพถ่าย “แม่โจ้ กะ-เส๊ด เกษตร” สนุกสนานกับการแสดงดนตรีวงใหญ่ “แม่โจ้แบนด์” นักร้อง แดนเซอร์เต็มเวที พร้อมร่วมเล่นเกมส์รับรางวัลอีกมากมาย

งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ครั้งนี้จึงเป็นงานยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เที่ยวฟรีตลอดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ 0 5387 3333

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ