กรมปศุสัตว์ “จัดงานแพะแห่งชาติ” ครั้งที่ 16 ส่งเสริมตลาดในและต่างประเทศ 26-28 สิงหาคม

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมปศุสัตว์ เชิญท่องเที่ยวและร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-21.00น. ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  นายอำพันธ์ เวฬุตันติ  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16          ณ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริม วิจัยและพัฒนา พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์พื้นบ้าน อาทิ โคเนื้อ แพะ แกะ ตลอดจน พัฒนามาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การส่งเสริมการเลี้ยงแพะ กรมปศุสัตว์ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงแพะมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา 10 ปีกว่าที่ผ่านมา มีแพะเพิ่มขึ้นกว่า 270,000 ตัว เกษตรกรเพิ่มขึ้นกว่า 17,000 ราย ในอีกทางหนึ่ง กรมปศุสัตว์ได้มีแนวทางปรับเปลี่ยนอาชีพแก่เกษตรกร ที่ผลผลิตมีปัญหาด้านการตลาด ได้แก่ การทำนา สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน ให้ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงแพะเป็นอาชีพมากขึ้น เนื่องจากมีผู้บริโภคแพะมากขึ้น อีกทั้งนมแพะยังมีคุณประโยชน์มากกว่านมโค นอกจากนั้น ยังมีการส่งออกแพะไปยังตลาดมาเลเซีย ลาว และตลาดเวียดนาม มากกว่าแสนตัวต่อปี

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวัตถุประสงค์ ของการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดภูเก็ต นั้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ พัฒนาอาหาร การเลี้ยง การจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการและผู้เกี่ยวพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ หาแนวทางในการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้เป็นไป ในแนวทางที่เหมาะสมที่สำคัญจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก มีการบริโภคอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี เป็นโอกาสอันดีที่กรมปศุสัตว์จะเข้ามาช่วยสนับสนุนทางด้านวิชาการ การผลิตแพะ     การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ ให้แก่ เกษตรกรผู้สนใจ และนักท่องเที่ยวที่สนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแพะ

จึงขอเชิญชวนทุกท่านท่องเที่ยวและร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-21.00น. ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) โดยภายในงานจะมีการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   การสาธิตและการแข่งขันการทำอาหารเมนูแพะ ออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปแพะ สินค้าOTOP ของฝาก ของที่ระลึกจำนวนมาก การจัดงานฯ ครั้งนี้ คาดว่ามีผู้ร่วมเที่ยวชมงานประมาณ 10,000 คน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ