ใช้ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”พัฒนาพื้นที่ ตชด.เน้นเกษตรอินทรีย์ -ผสมผสาน

  •  
  •  
  •  
  •  

ระทรวงเกษตรฯ  ใช้ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน   เน้นพัฒนาพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน พร้อมจัดเตรียมพันธุ์พืช พันธุ์ข้าว พันธุ์ปลา และพันธุ์สัตว์ ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 62 นี้ 

           นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินการตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวิปุลากร อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

          นายระพีภัทร์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายพระรามหก และค่ายนเรศวรให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานและเพื่อประโยชน์ในทางราชการและพัฒนาพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสืบไป

         ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนโครงการฯ อย่างเต็มที่ และให้ติดตามโครงการฯ อย่างใกล้ชิด โดยโครงการฯ ในส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายมีความก้าวหน้าอย่างมาก ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการไปแล้วในส่วนของการปรับพื้นที่ การขุดสระ การปรับปรุงเตรียมดินให้เหมาะสม ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังได้จัดเตรียมพันธุ์พืช พันธุ์ข้าว พันธุ์ปลา และพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ไว้ด้วยแล้ว โดยตั้งเป้าหมายว่าจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ โดยใช้งบประมาณดำเนินการ จำนวน 7.2 ล้านบาท

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ