วัน “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี”

  •  
  •  
  •  
  •  

ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภิกาสภา สมาคมสตรีแห่งชาติฯ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 และพระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคม เป็น “วันสตรีไทย” ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นพันธกิจสำคัญที่จะธำรงไว้ให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาติ จึงได้จัดงานวันสตรีไทย ในวันที่ 1 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี และในปีนี้จัดงานวันสตรีไทยขึ้น ภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “วันสตรีไทย” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นสิริมงคลแก่สตรีไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณธัญรักษ์ ณ วังขนาย ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มวังขนาย เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มกลัดสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ในฐานะผู้มีอุปการคุณของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี