ธ.ก.ส. ได้ผลประเมินความโปร่งใสต่อเนื่องในระดับ AA

  •  
  •  
  •  
  •  

  สุรชัย รัศมี

ธ.ก.ส. คว้าคะแนน 96.74(ระดับ AA) จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563จากสำนักงาน ป.ป.ช.สะท้อนการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

     นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ2563มีผลประเมินอยู่ที่ 96.74คะแนนระดับยอดเยี่ยม (ระดับ AA)เป็นลำดับที่ 3 จาก 53ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และลำดับที่ 11ของหน่วยงานทั่วประเทศ 8,303หน่วยงาน ธ.ก.ส. สามารถรักษามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับ AA(มากกว่า 95 คะแนน) ต่อเนื่อง 6 ปี 

    หลักเกณฑ์การประเมินพิจารณาตามตัวชี้วัด 10 ดัชนี  คือ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต โดยใช้เครื่องมือการประเมิน 3 เครื่องมือ คือ การสำรวจความคิดเห็นพนักงานและผู้ช่วยพนักงาน  สำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในปีนี้ ธ.ก.ส. มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น 0.31 คะแนน จากผลประเมินปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 96.43 คะแนน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ