เฉลิมชัย” ย้ำชัดให้ใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ หวังเรียกศรัทธากลับคืนมาเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ต่อไป

  •  
  •  
  •  
  •  
                                                                                    เฉลิมชัย ศรีอ่อน
“เฉลิมชัย” ย้ำชัดกลางที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ให้เน้นใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อนำพาสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายและนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง และเรียกศรัทธาของพี่น้องประชาชนให้กลับมาเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ต่อไป
        วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และร่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สหกรณ์ที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทานสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2563 ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระให้ปี 2562 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด 
        นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีส่วนในการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ด้วยวิธีการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นับว่าเป็นองค์กรทางการเงินและสวัสดิการของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งที่ไม่มีรายได้ประจำหรือมีรายได้ที่ไม่แน่นอน และมีอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนระดับฐานรากของประเทศ มีอาชีพเป็นเกษตรกร ชนเผ่าในพื้นที่สูง ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ เป็นต้น ซึ่งได้มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
     
       อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต มีการส่งเสริมการออมทรัพย์ ให้บริการเงินกู้ บริหารงานโดยใช้หลักประชาธิปไตย ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณธรรม พร้อมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้เป็นแนวในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือกัน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแล ช่วยเหลือจากภาครัฐได้เป็นอย่างมาก  ปัจจุบันมีสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน จำนวน 1,181 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำนวน 589 สหกรณ์ และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเตรียมจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จำนวน 592 แห่ง และมีสมาชิกรายบุคคล จำนวน 1,205,660 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ 75 จังหวัดของประเทศไทย
        อย่างไรก็ตาม สหกรณ์จะต้องมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นที่ยอมรับในสังคม โดยหัวใจสำคัญคือการบริหารงานที่ดีที่จะนำพาสหกรณ์ไปสู่จุดมุ่งหมายได้ อีกทั้งยังเป็นการเรียกศรัทธาของพี่น้องประชาชนให้กลับมาเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ต่อไป ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งจะต้องทำงานหนักขึ้น ต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีก จึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยกันดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ และกระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะเข้าไปดูแลและให้คำแนะนำ เพื่อให้สหกรณ์บรรลุเป้าหมายคือความสำเร็จของสหกรณ์์ทั้งหมดในประเทศไทย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ