ก.เกษตรฯยุคไฮเทคเชื่อมผู้ผลิตกับผู้บริโภคผ่านออนไลน์

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ จัดทำ Mobile Application ในชื่อ AGO Gap & ORGANIC ZONING และ Application Line AGO BOT มุ่งเพิ่มช่องทางซื้อขายออนไลน์ เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการจัดทำ Mobile Application ในชื่อ AGO Gap & ORGANIC ZONING และ Application Line AGO BOT เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคให้สามารถซื้อขายสินค้าเกษตรได้โดยตรง อีกทั้งสินค้าเกษตรที่ซื้อขายผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ ยังผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

ทั้งนี้ Application AGO Gap & ORGANIC ZONING มีฟังชั่นต่าง ๆ ได้แก่ 1) GAP Database ฐานข้อมูลที่ปลอดภัย ผู้ใช้สามารถทราบถึงชนิดพันธุ์พืชต่างๆ ระดับมาตรฐานที่ได้รับ พิกัดที่สามารถนำทางไปหาเกษตรกรได้ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 2) GAP Zoning จะบอกถึงพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำการเกษตรที่ปลอดภัย 3) Organic Agri – Database บอกถึงฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์

[adrotate banner=”3"]

4) Organic Agri – Zoning บอกถึงพื้นที่ที่เหมาะในการทำเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งสามารถตรวจสอบและนำทางไปยังพื้นที่ที่เหมาะสม ในการทำเกษตรอินทรีย์ได้ และ 5) Online Store เป็นตลาดสินค้าออนไลน์ หากซื้อขายผ่านบัตรเครดิตจะมีสินค้าให้เลือกถึง 809 รายการ จากกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นอกจากนี้ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ DGTFarm ของ มกอช. ซึ่งมีสินค้าถึง 549 รายการ ให้เลือกซื้อได้อีกด้วย

สำหรับ Application Line AGO Bot จะใช้ Robot (AI) ในการตอบคำถามแบบ Real-time สำหรับผู้ทีสนใจฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน GAP และเกษตรอินทรีย์ เป็น Two-Way Application โต้ตอบและเก็บสถิติ เพื่อวิเคราะห์ เป็น Big Data สามารถใช้เป็นเครื่องมือของกระทรวงเกษตรฯ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดิน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทานได้

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ