“เลิศวิโรจน์”ยันไม่พบสหกรณ์โกงงบฯไทยนิยมยั่งยืน

 

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ยืนยันผลสอบงบฯไทยนิยมยั่งยืน ยังไม่พบสหกรณ์ทุจริต ย้ำชัดต้องดำเนินการด้วยความถูกต้องทุกขั้นตอน วอนผู้พบเบาะแสว่า มีหน่วยงานใดกระทำการทุจริต ขอให้ส่งหลักฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความก้าวหน้าในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ สำนักถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่า จากกรณีที่มีหนังสือพิมพ์บางฉบับได้กล่าวถึงความไม่โปร่งใสของสหกรณ์ สืบเนื่องจากการขอสนับสนุนงบประมาณในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง มีความหลากหลายเรื่องราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์เมื่อเทียบเคียงกับราคาตลาด จึงได้จัดตั้งให้คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ทำการตรวจสอบ พบว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความถูกต้อง และยังไม่พบการทุจริตเกิดขึ้นในสหกรณ์

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำเรื่องชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ส่วนผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงานได้มีการรายงานมาในเบื้องต้น แต่ยังไม่ได้สรุปข้อเท็จจริง ดังนั้น สิ่งที่สื่อมวลชนได้กล่าวถึงความหลากหลายของราคา ได้รับคำชี้แจงจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับที่คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจพบว่า การตั้งของบประมาณเป็นการตั้งขอจากสหกรณ์ต่าง ๆ  โดยได้มีการสืบราคาจากเอกชนมาจำนวน  3  ราย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฉะนั้นในแต่ละสหกรณ์จะต้องเสนอขออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แต่ละสหกรณ์ต้องการ ขณะเดียวกันอุปกรณ์และเครื่องมือที่นำมาใช้ เช่น รถโฟล์คลิฟ หรือเครื่องจักรต่าง ๆ จะมีความแตกต่าง เนื่องจากการระบุคุณสมบัติเฉพาะแต่ละรายการมันมีความหลากหลายมาก

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้1.การจัดทำคำของบประมาณจะพิจารณาจากความต้องการ ความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่ในการพิจารณาวงเงินที่เหมาะสม โดยสหกรณ์เสนอรายการและคุณลักษณะตามความต้องการ โดยให้สหกรณ์นำใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการในท้องตลาดมาเสนอไม่น้อยกว่า 3 แห่ง

2.การจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงานจ้างจะต้องมีสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วย และในกรณีที่จัดหาสิ่งก่อสร้างที่มีแบบแปลน ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการดำหนดราคากลาง และ3. การกำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ทั้งนี้หากผู้ใดพบเบาะแสว่าหน่วยงานใดกระทำการทุจริต ขอให้ส่งหลักฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ตรวจสอบได้ หรือกระทรวงฯ ก็พร้อมที่จะนำหลักฐานมาดำเนินการเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปกลุ่มโฆษกและวิเคราะห์ข่าว กองเกษตรสารนิเทศ

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ