ก.เกษตรฯร่วมเจ้าภาพจัดงาน“ซีมา อาเซียน”ปีนี้ยิ่งใหญ่

  •  
  •  
  •  
  •  

  

กระทรวงเกษตรฯร่วมเป็นเจ้าภาพจัดยิ่งใหญ่งาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด“ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร”เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำทัพเกษตรกรกว่า 1,000 คน ทั่วภูมิภาคร่วมเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับการผลิต พร้อมจัดเวทีสัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อโอกาสในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้ก้าวสู่สากลอย่างมั่นคง

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายมุ่งมั่นให้ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 15 โครงการ อาทิ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map) เกษตรอินทรีย์ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) และตลาดสินค้าเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ (Area based) เพื่อแก้ปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการสินค้าเกษตรของตลาด โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต  เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรในไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรไทยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร อยู่บนรากฐานของศาสตร์พระราชาและแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งต่อยอดการพัฒนาภาคเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยการสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตรให้เกิดความเข้มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก 

นายเลิศวิโรจน์ กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีความรู้และก้าวทันเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรแทนกำลังแรงงาน ทำให้เกษตรกรเชื่อมโยงกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน SIMA ASEAN THAILAND 3 ครั้ง ตั้งแต่ ปี 2558 – 2560 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงนวัตกรรมเกษตรของภูมิภาคอาเซียน มีการจัดแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเกษตร อุปกรณ์การเกษตร ปัจจัยการผลิตจากบริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างครบวงจร รวมทั้งยังมีการจัดงานการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรและสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน

ร้อมกันนี้ได้จัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร และเครื่องจักรกลการเกษตร และการสัมมนาถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรได้เท่าเทียมสากล

สำหรับในปี 2561 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร” ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรของยุโรป (AXEMA) โดยมี บริษัท อิมแพคเอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 3 – 4 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 12 หน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ภายในงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่น่าสนใจแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. การจัดนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร” ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ 972 ตารางเมตร นำเสนอในรูปแบบโมเดลจำลองศาสตร์พระราชากับการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นโมเดลที่เกิดจากการนำพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นหลักในการจัดการพื้นที่การเกษตร ดิน น้ำ ป่า คน อย่างสอดคล้องอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเกษตรกรสามารถพึ่งพา พัฒนา ตนเอง ได้อย่างยั่งยืน โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตร ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ควบคู่ไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

 อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรด้านต่าง ๆ ซึ่งแสดงเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตที่มีความทันสมัย อาทิ Agri-Map Online เครื่องมือที่ช่วยให้เกษตรกรรู้จักดินและประโยชน์ในการปลูกพืช เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ใช้กับน้ำผิวดิน เช่น ฝายชะลอน้ำพร้อมระบบส่งน้ำเข้าแปลงโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และน้ำจากฟ้า เช่น เรดาร์เพื่อการปฏิบัติการฝนหลวง และการเตือนภัย Aircraft Tracking 

 รวมทั้งแนะนำให้รู้จักกับศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กับโปรแกรมจราจรน้ำ และการจัดแสดงชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช  ปุ๋ยหมักเติมอากาศ และมารู้จักกับ Application “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” รวมทั้งแนะนำบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายง่ายที่ทำมาจากเศษวัสดุพืช เครื่องปั่นฝ้ายและกรอเส้นด้ายด้วยสมองกลอัตโนมัติสามารถทุ่นเวลาในการปั่นและกรอด้ายในขั้นตอนเดียว  การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และแผ่นไหมเพื่อผลิตเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอาง พร้อมด้วยเครื่องจักรกลเกษตรในกระบวนการแปรรูป

นอกจากนี้ ในส่วนที่ 2 มีการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร” ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนาภายในอาคาร 3 – 4 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี /นวัตกรรมด้านการเกษตร และการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ พร้อมยกระดับทั้งศักยภาพของเกษตรกร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้ และต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์      ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวพระราชดำริว่าด้วยศาสตร์พระราชา” พร้อมกันนี้มาร่วมเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ “การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ตามแนวทางทฤษฎีใหม่บนผืนดินเดิม” “รู้จักดิน ด้วยนวัตกรรม Agri – Map”  “ใช้ปุ๋ยอย่างไร ให้ผลผลิตมีคุณภาพ” “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย” “บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา” “อ่างพวงเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” “ฝายชะลอน้ำของกลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม” “ฝนหลวงสร้างชีวิต” “นวัตกรรมการแปรรูปข้าวไทย” “นวัตกรรมการผลิตยางเพื่อลดต้นทุน” “นวัตกรรมการใช้รังไหมและโปรตีนจากใยไหมเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม” “นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตมันสำปะหลัง” เป็นต้น 

[adrotate banner=”3"]

โดยมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเกษตร ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร จะมาถ่ายทอดเรื่องราว มุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีทำการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรม เครื่องจักรกลเกษตรที่จะทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จ และยั่งยืนได้ หรือนวัตกรรมที่ช่วยในการลดต้นทุนผลิต เช่น การปลูกพืชในโรงเรือนทั่วไปในระดับเกษตรกร และระดับเกษตรอุตสาหกรรม ความสำเร็จของการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพด และแปลงใหญ่อ้อย นอกจากนี้พบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน และเรียนรู้วิธีการทำฝายจากผู้ปฏิบัติจริง โดยกลุ่มเกษตรกรจิตอาสา เครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยการเสาวนาว่าด้วยเรื่องฝนหลวงสร้างชีวิต จากอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศ คนแรกของประเทศไทย

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมน่าสนใจที่ 3 คือบูธแสดงสินค้าและนวัตกรรมเกษตร ของเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการSMEs และกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร Start-Up กว่า 20 บูธ  ให้เลือก “ชม ชิม ช๊อป” ได้ในราคาย่อมเยา โดยคัดสรรนวัตกรรมเกษตรคิดค้นพัฒนาโดยเกษตรกรไทย ที่สามารถช่วยลดการทำงานของเกษตรกรได้ อาทิ เช่น เครื่องควบคุมรถไถเดินตามแบบไร้คนขับ ผลิตโดยเกษตรกร Startup เครื่องจักรกลเกษตรและโรงเรือนขนาดย่อม ผลิตโดยเกษตรกร SMEs ตลอดจนผลผลิตคุณภาพเยี่ยมจากกลุ่มสหกรณ์การเกษตรภาคต่าง ๆ เช่น ข้าวกล้องหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ผัก ผลไม้ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ ทุเรียนภูเขาไฟ กาแฟดอยสะเก็ด เป็นต้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหารเสริมที่ทำมาจากผลผลิตทางการเกษตร  มาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา

            ในการนี้ กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018 จำนวนกว่า 9,000 คน และมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 2,000 คน หรือ 1,000 คน/วัน โดยเฉพาะเกษตรกร และผู้ประกอบการเกษตร ไม่น้อยกว่า 50 % ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มุ่งเน้นให้พี่น้องเกษตรกรมาเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดโดยตรง เพื่อให้นำไปปฏิบัติใช้ได้แท้จริง

            ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร ผู้ประกอบการเกษตร เกษตรกรผู้ทำสวนยาง ผู้ผลิตพืชไร่ พืชสวน  ผัก และสมุนไพร เข้ามาร่วมเรียนรู้ในงานตั้งแต่เริ่มต้น รู้จักดิน ด้วย Agri-Map เพื่อวางแผนเพาะปลูกพืชได้เหมาะสมกับดิน การใช้ปุ๋ยบำรุงดินและปุ๋ยบำรุงพืชอย่างถูกต้อง การให้น้ำพืช การใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช การใช้เครื่องจักรกลเกษตรในขั้นตอนตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตเกษตรด้วยเทคโนโลยีการแปรรูป  แล้วพบกันใน งาน SIMA ASEAN Thailand 2018 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมการเกษตร” ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร โทร 0 2561 4669

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ