วงการกาแฟคึกคักร่วมค้นหาสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

วงการอุตสาหกรรมกาแฟไทย-คึกคักร่วมค้นหาสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย หวังลุ้นงานประกวดกาแฟครั้งยิ่งใหญ่ของอาเซียน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ” ACID 2018 Barista Royal Princess Cups” ช่วงงานประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ 

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล ประธานบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงานโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 กล่าวว่า ขณะนี้คณะผู้จัดงานได้เร่งดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในหลายๆด้าน เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาและร่วมมือกันของทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมกาแฟไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ คือตั้งเริ่มการเพาะปลูกต้องมีการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่และมีองค์ความรู้ในทุกส่วนของกระบวนการผลิตกาแฟ เพราะทุกปัจจัยตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธ์เพื่อปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต และ กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ ส่งผลต่อคุณภาพของกาแฟทั้งสิ้น

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกาแฟประมาณ 269,585 ไร่ มีผลผลิตรวม 25,909 ตัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรสูงถึงปีละมากกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งผลผลิตกาแฟที่ผลิตได้ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศที่คาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นถึง 1 แสนตัน

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และเพิ่มมูลค่าให้แก่เมล็ดกาแฟไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน คณะผู้จัดงานได้จัดประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย 2018 (Thailand Excellent Coffee 2018 (TEC2018) ขึ้น เพื่อค้นหาเมล็ดกาแฟไทยคุณภาพดีตั้งแต่ต้นทางการปลูก มีรสชาติระดับมาตรฐานในการเป็นเมล็ดกาแฟเกรดพิเศษที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของกาแฟไทยที่พร้อมจะเผยแพร่สู่สากล ซึ่งเมล็ดกาแฟที่ชนะอันดับ 1 ถึง 10 จะต้องได้คะแนน Cupping Scores ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้ถ้วยรางวัล เป็นโล่ห์ และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลรวม 50,000 บาท

ส่วนเมล็ดกาแฟที่ได้รับรางวัลชนะเลิศยังได้รับเกียรติสูงสุดในการเป็นกาแฟไทยแห่งปี 2018 ที่จะนำมาใช้ในการแข่งขันในรายการ ACID 2018 Barista Royal Princess Cups ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะจัดขึ้นในงานประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN Coffee Industry Development Conference 2018) ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนั้น เมล็ดกาแฟที่ชนะอันดับ 1-10 จะถูกนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ในงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่รสชาติของกาแฟไทยเป็นที่รู้จักและส่งเสริมให้กาแฟไทยก้าวสู่ระดับสากลมากขึ้น

ผู้สนใจส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดต้องเป็นเกษตรกร หรือ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีกระบวนการแปรรูปด้วยตนเอง เมล็ดกาแฟต้องเป็นสายพันธุ์อาราบิก้าที่ปลูกในประเทศไทยเท่านั้น ไม่จำกัดกระบวนการแปรรูปและต้องเป็นผลผลิตปี 60/61 เมล็ดกาแฟที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นสารกาแฟที่พร้อมสำหรับการคั่ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง10มิถุนายน 2561  ที่ www.aseancoffeeconference.com และส่งเมล็ดกาแฟเข้าร่วมการประกวดฯ ที่โครงการหลวง แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ โดยจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 พร้อมจัดให้มีการประมูลเมล็ดกาแฟที่ชนะอันดับ 1-10 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 อีกด้วย

[adrotate banner=”3″]

สำหรับโครงการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 มี  11 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเจ้าภาพได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพ  สมาพันธ์กาแฟอาเซียน สมาคมบาริสต้าไทย สมาคมกาแฟไทย สมาคมชาวสวนกาแฟไทย สมาคมกาแฟและชาไทย และ มูลนิธิชาวสวนกาแฟ ในฐานะเจ้าภาพร่วม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดฯได้ที่ผู้ประสานงานกองประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย 2018 โทร 02 229 3336, 02 229 3338 และ 081 907 6821