ซีพีเอฟ เปิดศูนย์ Labour Voices by LPN ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

  •  
  •  
  •  
  •  

 ซีพีเอฟ เปิดช่องทางศูนย์ฮอทไลน์ Labour Voices by LPN ให้แรงงานได้แสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อร้องเรียนผ่านองค์กรที่เป็นกลาง “มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN” นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน

          นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ มุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานสอดคล้องมาตรฐานสากล จึงเปิดศูนย์ Labour Voices by LPN เป็นช่องทางสื่อสารสำหรับพนักงานกับบริษัทฯ ผ่านหน่วยงานที่เป็นกลาง อย่างมูลนิธิ LPN ที่มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมสิทธิแรงงานและช่วยเหลือประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากว่า 30 ปี โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานระดับแรงงานทุกคนได้รับรู้ และส่งเสริมให้มีการใช้ช่องทางดังกล่าว เพื่อให้บริษัทได้รับทราบถึงความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะจากพนักงานผ่านองค์กรที่เป็นกลางและเป็นอิสระ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและปรับปรุงการดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานได้ดียิ่งขึ้น  

        “Labour Voices by LPN ช่วยให้ซีพีเอฟได้รับทราบประเด็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากพนักงานทุกคน นำไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติต่อแรงงานได้อย่างเหมาะสมสร้างความพึงพอใจให้กับแรงงาน สอดคล้องตามนโยบายหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานสากล” นายปริโสทัติกล่าว  

         สำหรับศูนย์ Labour Voices by LPN เป็นพื้นที่เปิดให้พนักงานระดับแรงงานของซีพีเอฟทั้งคนไทยและต่างชาติสะดวกและเปิดใจพูดคุยเรื่องสภาพการทำงาน ข้อเสนอแนะ และเรื่องต่างๆ กับหน่วยงานที่เป็นอิสระจากบริษัทที่เป็นนายจ้าง และผู้บังคับบัญชา โดยเรื่องที่พูดกับ Labour Voices จะเป็นความลับไม่สร้างผลกระทบใดๆ กับผู้พูด   นอกจากนี้ Labour Voices ยังนำสื่อโซเชียลเข้ามาช่วยให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ กฎหมายและประเด็นที่แรงงานควรรู้มากขึ้น ช่วยให้แรงงานปฏิบัติตนในสถานที่ทำงานและชุมชนได้ถูกต้อง มีความมั่นใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน นำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น ส่งผลดีต่อแรงงานและองค์กรโดยรวม

        ด้านนายสมพงษ์ สระแก้ว ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิแอลพีเอ็น กล่าวว่า  LPN ใช้ประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย  มาช่วยผลักดันให้พนักงานระดับแรงงานของซีพีเอฟได้ตระหนักและใช้ประโยชน์จากศูนย์ Labour Voices by LPN ที่เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 เดือนอย่างเต็มที่ โดย LPN ติดตามประเมินผลความเข้าใจของพนักงานทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย พร้อมนำสื่อโซเชียลอย่าง Facebook เพื่อให้เข้าถึงครอบคลุมแรงงานทุกคน

[adrotate banner=”3"]

        “ศูนย์ Labour Voices by LPN จะเป็นการผนึกพลังของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน รวมไปถึงการจัดการปัญหาแรงงานของประเทศไทยที่ยั่งยืน” นายสมพงษ์กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ