ซีพีเอฟเดินหน้า“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน”อันดับที่ 720 ส่งมอบแล้วที่บ้านหนองหอย

  •  
  •  
  •  
  •  

ซีพีเอฟส่งมอบเรียบร้อยแล้ว “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนประจำปี 2561” จำนวน 50โรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนกว่า 155,000 คน ให้ได้รับโปรตีนคุณภาพดี ล่าสุดเป็นอันดับที่ 720 ที่โรงเรียนบ้านหนองหอย อ.เมืองสกลนคร ที่ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กในวัยเรียนตามแนวกลยุทธ์ “อาหารมั่นคง” สู่ความยั่งยืน

วันนที่ 17 ธันวาคม 2561 – มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้ทำพิธีส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนประจำปี 2561  จัดขึ้นที่่โรงเรียนบ้านหนองหอย ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 50 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 15 ล้านบาท โดยมีนายฉลาด  เดชธิสา ตัวแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เป็นผู้รับมอบ และต่อไปจะมีการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมนักเรียนจะได้มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคอย่างยั่งยืน

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ของ ซีพีเอฟ เป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนให้ได้รับอาหารอิ่มท้องและสมองแจ่มใส เพื่อเติบโตเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ ซึ่งการส่งมอบโครงการฯให้กับโรงเรียนบ้านหนองหอยในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารโปรตีนอย่างเหมาะสม ทั้งยังช่วยพัฒนาและต่อยอดไปสู่การเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ซีพีเอฟ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยเรื่องภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและชนบทห่างไกล มาดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนตั้งแต่ปี 2532

นายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) กล่าวว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนมีการดำเนินงานแล้ว 29 ปี โดยโรงเรียนบ้านหนองหอยเป็นโรงเรียนลำดับที่ 720 และจะส่งมอบให้แล้วเสร็จจำนวน 768 โรงเรียน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ช่วยให้เด็กไทยในพื้นที่ชนบทห่างไกลกว่า 155,000 คน ครอบคลุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275 โรงเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก 169 โรงเรียน ภาคเหนือ 184 โรงเรียน และภาคใต้ 90 โรงเรียน พ้นจากภาวะทุพโภชนาการได้อย่างเป็นรูปธรรม จากการได้รับโปรตีนและสารอาหารจำเป็นจากไข่ไก่

ทั้งนี้ ในปีแรกโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรือน อุปกรณ์การเลี้ยง พันธุ์ไก่ อาหารสัตว์ และผู้เชี่ยวชาญมาช่วยอบรมการเลี้ยงและให้คำปรึกษา โดยโรงเรียนจะต้องเป็นผู้บริหารโครงการให้สามารถเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ยั่งยืนของนักเรียน

“บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนภายใต้ 3 เสาหลัก คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารและยกระดับคุณภาพความปลอดภัยทางอาหาร และบริโภคตามหลักโภชนาการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการผลิตอาหารอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ” นายสุขสันต์ กล่าว

นายสุขสันต์ กล่าวต่อไปว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ยังมุ่งส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียนจากฝึกทักษะจากโรงเรียนและนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหลักหลังจบการศึกษาได้ ขณะเดียวกันไข่ไก่ที่เหลือจากการรับประทานของนักเรียนยังจำหน่ายให้กับคนในชุมชน เพื่อเป็นทุนให้กับโรงเรียนในการเลี้ยงไก่รุ่นต่อไปด้วย

นอกจากที่ได้มีการมอบ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนประจำปี 2561” แล้ว ได้มรการเลี้ยงอาหารกลางให้นักนักเรียนทั้ง 433 คน สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และมีการมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุภายในพื้นที่ด้วย

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ