ติวเข้มเกษตรกร-ผู้ประกอบการใหม่ นำระบบ QR Trace -ตลาดสินค้าออนไลน์

  •  
  •  
  •  
  •  

มกอช. เสริมศักยภาพ เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ จ. เชียงใหม่ ผู้ประกอบการ นำระบบ QR Trace และตลาดสินค้าออนไลน์ www.dgtfarm.com พร้อมอบรมให้ความรู้เพิ่มช่องทางในการจำหน่าย หวังแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

นายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดอบรมให้ความรู้ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ www.dgtfarm.com ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ปลูกกระเทียมและปลูกหอมแดง ซึ่งได้แก่ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา จำกัด และสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วางจำกัด ในอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 48 ราย ณ ห้องศรีนครใบเงิน โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานหอมหัวใหญ่ กระเทียมและหอมแดง เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร แก้ปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร ให้สามารถตามสอบได้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการปลอมปนเมล็ดพันธุ์นอกโควตาที่ให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ซึ่งมีการปลูกในอำเภอแม่วางและอำเภอสันป่าตอง และเพื่อช่วยป้องกันการลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่และหอมหัวใหญ่สดจากต่างประเทศ

“ มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร ได้มีการกล่าวถึงและใช้เป็นข้อต่อรองในการเจรจาทางด้านการค้ามาโดยตลอดและจะยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ประกอบกับผู้ริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินต้าและอาหารเป็นอย่างมาก ดั้งนั้นเกษตรกรผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องใช้ระบบตามสอบสินค้าเกษตร (QR Trace on Cloud) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค”นายยุทธนา กล่าว

นอกจานี้ มกอช. มีนโยบายที่จะสร้างความเข้าใจและผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจใช้ระบบตามสอบ QR Traceโดยเฉพาะผู้ผลิตที่มีศักยภาพและความโดดเด่นในการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในภาคเกษตรและอาหารของไทยให้สามารถแข่งขันทางการค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และเว็บไซต์ตลาดสินค้าออนไลน์ www.dgtfarm.com ยังสามารถสร้างโอกาสให้แก่ผู้ซื้อและผู้ประกอบการที่ต้องการสินค้าตรงกัน

[adrotate banner=”3″]

ส่วนสินค้าที่สามารถเข้ามาจำหน่ายในตลาดออนไลน์ www.dgtfarm.com จะต้องเป็นสินค้าดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานต่างๆ ที่มีการผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและแหล่งผลิต หรือเป็นสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ QR Trace ระบบงานทั้งสองจึงเป็นระบบที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายเดียว กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่สุดในภาคการเกษตรและอาหารของไทย